Privatumo politika

1. Sąvokos

1.1. Svetainė – internetinis puslapis www.digiklase.lt;

1.2. Lankytojas – bet kuris Svetainėje apsilankęs asmuo.

1.3. DigiKlasė – UAB „Membas“, juridinio asmens kodas 304822697, registruotos buveinės adresas Sodžiaus g. 34, Maceniai, LT-90100 Plungės r.

1.4. Paslaugos – Paslaugų teikėjo per Svetainę teikiamos paslaugos.

1.6. Taisyklės – Svetainėje pateiktos Paslaugų teikimo taisyklės.

1.7. Privatumo politika – ši Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką.

Kitos Privatumo politikoje didžiąja raide rašomos sąvokos suprantamos, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Vartotojo duomenys renkami, saugojami bei tvarkomi vadovaujantis šia Privatumo politika, ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kitais taikomais teisės aktais.

2.2. DigiKlasė imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.3. Sutikdamas su šia Privatumo politika, Lankytojas sutinka, kad DigiKlasės Vartotojo registracijos metu pateiktus duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono Nr., nuotrauką, banko atsiskaitomosios kortelės duomenis, taip pat Vartotojo pateiktus Atsiliepimus, Vartotojo paskyros prisijungimo duomenis) valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Vartotojo sutikimas, išreiškiamas pateikiant asmens duomenis, bei pateikiant asmens duomenis tokios registracijos pagrindu sukurtoje savo asmeninėje paskyroje, yra teisėtas jo duomenų rinkimo ir tvarkymo pagrindas.

2.4. Vartotojo duomenis (vardas, pavardė, el. pašto adresas) tiesioginės rinkodaros tikslu mes naudojame ir tvarkome Vartotojo sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Vartotojui užpildant naujienlaiškio gavimo formą Svetainėje.

2.5. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai Vartotojas užsiregistruoja Svetainėje ir joje ir/ar jos pagrindu sukurtoje asmeninėje Vartotojo paskyroje pateikia ar koreguoja bet kokius šio Privatumo politikos skyriaus 2.3 – 2.4 punktuose nurodytus savo asmens duomenis, neatsižvelgiant į tai, ar Vartotojui buvo suteiktos Paslaugos, taip pat kai Vartotojas pateikia bet kokią kitą asmeninę informaciją Svetainėje (Atsiliepimus ir pan.).

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

3.1. Visi Svetainėje renkami duomenys yra naudojami šiais tikslais:

3.1.1. Lankytojo registracijos Svetainėje atlikimui ir registracijos pagrindu sukurtos Vartotojo paskyros administravimui;

3.1.2. informacijos, susijusios su Paslaugų teikimu, tvarkymui ir apdorojimui;

3.1.3. teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui ir gerinimui;

3.1.4. Paslaugų teikimui ir suteiktų Paslaugų įvertinimui;

3.1.5. buhalterinės apskaitos tvarkymui;

3.1.6. problemų, susijusių su Paslaugų teikimu, sprendimui;

3.1.7. statistiniais ir tiesioginės rinkodaros tikslais;

3.1.8. kitais teisėtais su Paslaugų teikimu susijusiais tikslais, įskaitant Lankytojo Atsiliepimų skelbimui Svetainėje ir/ar DigiKlasės paskyroje socialiniuose tinkluose.

3.2. Vartotojo duomenys statistiniais tikslais tvarkomi nuasmeninti, t.y. taip, kad nebūtų atskleista Lankytojo asmens tapatybė.

3.3. Lankytojo asmens duomenys, kuriuos saugoti DigiKlasė turi teisinę pareigą (pavyzdžiui, duomenys susiję su buhalterine apskaita, teisminiu ginču ir pan.), saugomi tiek, kiek nurodyta teisės aktuose.

3.4. Asmens duomenis, tvarkomus tiesioginės rinkodaros tikslu, DigiKlasė saugo ne ilgiau nei 1 metus nuo paskutinio naujienlaiškio atidarymo, nebent Lankytojas savo sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros atšaukia anksčiau.

3.5. Visi kiti Vartotojo asmens duomenys yra saugomi tol, kol galioja Lankytojo asmeninė paskyrą Svetainėje, ir 1 metus nuo šios paskyros galiojimo pasibaigimo. Duomenys ištrinami anksčiau, jeigu yra gautas Lankytojo prieštaravimas dėl tokio tolesnio duomenų saugojimo.

4. Asmens duomenų perdavimas tretiesiems asmenims

4.1. Dserve turi teisę perduoti Lankytojo duomenis tretiesiems Europos Ekonominėje Erdvėje esantiems asmenims tiek, kiek tai yra susiję su Paslaugų teikimu:

4.1.1. Mokėjimų tarpininkui ir Lankytojo bankui teikiami Lankytojo su savo paskyra susietos mokėjimo kortelės duomenys, pateikto Užsakymo suma, mokėjimo nurodymas, kad Užsakymo suma būtų nuskaičiuota nuo mokėjimo kortelės ir perduota DigiKlasei;

4.1.2. Tretiesiems asmenims, kurie padeda DigiKlasei administruoti Svetainę, gali būti prieinami Lankytojo Svetainėje pateikti duomenys. Tokiais trečiaisiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan.

4.1.3. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugos įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti DigiKlasės teises.

4.2. Jeigu Jūsų asmens duomenys perduodami į trečiąją šalį, kurioje duomenų apsaugos įstatymai nesuteikia tokio paties lygio apsaugos, koks galioja Europos Ekonominėje Erdvėje, mes užtikriname tinkamą duomenų apsaugą, naudodami papildomas teisines priemones, pvz., „Privacy Shield“ sertifikatus ir / arba standartines sutarčių sąlygas.

5. Asmens duomenų pateikimas, koregavimas, pašalinimas ir kitos Vartotojo teisės

5.1. Lankytojas turi pateikti asmens duomenis registracijos Svetainėje metu, bei taip pat šios registracijos pagrindu sukurtoje asmeninėje Lankytojo paskyroje, jeigu siekia gauti DigiKlasės teikiamas Paslaugas.

5.2. Lankytojas užtikrina, kad jo Svetainėje pateikti asmens duomenys būtų teisingi bei aktualūs, t.y. pasikeitus asmens duomenims Lankytojas turi juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis. 

5.3. Lankytojas turi teisę kreiptis į DigiKlasę elektroniniu paštu eimantas.bekeza@gmail.com prašyti, kad DigiKlasė leistų susipažinti su tvarkomais Lankytojo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu Paslaugų teikėjo turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų, apribotų duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti su tolesniu asmens duomenų tvarkymu, teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą). Paslaugų teikėjui tam tikri Lankytojo duomenys (pvz., vardas, pavardė, mokėjimo kortelės duomenys) gali būti būtini Paslaugoms teikti. Lankytojui tokių duomenų nepateikus arba paprašius juos ištrinti vėliau, Paslaugų teikimas gali būti apsunkinamas ir dėl šios priežasties Paslaugos Vartotojui gali būti nebeteikiamos.

5.4. Lankytojas taip pat turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu eimantas.bekeza@gmail.com atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Lankytojui atšaukus savo sutikimą, Lankytojo paskyra Svetainėje panaikinama ir Paslaugos Lankytojui nebeteikiamos.

6. Baigiamosios nuostatos

6.1. DigiKlasė turi teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai paskelbdamas Svetainėje. Nauja Privatumo politikos redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.

6.2. Jei po Privatumo politikos pakeitimo Lankytojas toliau naudojasi Paslaugomis ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Lankytojo prieštaravimą, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Privatumo politikos redakcija.

6.3. Jeigu Lankytojas nesutinka su nauja Privatumo politikos redakcija, jis turi apie tai pranešti Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu eimantas.bekeza@gmail.com. Tokiu atveju Lankytojo paskyra Svetainėje, atsižvelgiant į Lankytojo pageidavimus, gali būti panaikinama, ir Paslaugos Lankytojui gali būti nebeteikiamos.

SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Kas yra slapukai?

Slapukas (angl. cookie) – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti Jūsų kompiuterį ar mobilųjį prietaisą.

Kam mes naudojame slapukus?

Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę, klientų aptarnavimą ir DigiKlasės teikiamas paslaugas.

DigiKlasės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar sutinkate, kad DigiKlasės svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

Prieigą prie statistinių duomenų apie DigiKlasės svetainės lankytojus turi DigiKlasės darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą.

Prieigą prie techninių įrašų taip pat gali turėti DigiKlasės partneriai, kurie teikia DigiKlasės interneto svetainės turinio valdymo įrankius.

„Google Analytics“ įrankį suteikia JAV įmonė „Google Inc.“, tad ji taip pat turi prieigą prie šiuo įrankiu surinktų statistinių duomenų. „Google Inc.“ yra įsipareigojusi taikyti ES-JAV Privatumo skydo principus, kurie užtikrina, kad paslaugų teikėjas atitinka ES privatumo standartų reikalavimus. Šiam teikėjui taip pat taikomi sutartiniai įpareigojimai užtikrinti privatumą. Apie tai galite paskaityti https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html.

Ką galite pasirinkti?

Apsilankę DigiKlasės interneto svetainėje Jūs galite pasirinkti, ar norite naudoti slapukus. Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galite pasirinkti, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos atmesti. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi. Šių nustatymų buvimo vieta priklauso nuo jūsų naudojamos naršyklės.

Daugumoje naršyklių galima:

Jei nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant DigiKlasės svetainę) neveiks tinkamai. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės internetine DigiKlasės svetaine.