Bendrosios DigiKlasė naudojimo sąlygos

Apžvalga

DigiKlasė yra internetu teikiama paslauga, siūloma kaip užsakomoji arba abonementinė paslauga, kuri teikiama per registruotus įrenginius (toliau – Paslauga). Su Paslauga jūs galite gauti prieigą ir žiūrėti televizijos serialus, filmus, sporto renginius bei kitą turinį įvairiuose paketuose vaizdo programų (įrašų) formatu srautinio duomenų siuntimo būdu (angl. streaming) arba atjungtoje būsenoje (angl. off-line mode). Su naujausia informacija apie esamus paslaugų paketus galite susipažinti mūsų interneto svetainėje adresu digiklasė.lt arba per DigiKlasė programėlę (toliau kartu – Svetainė).

Informacija apie Mus

Paslaugą siūlo UAB “Membas” (toliau – Digiklasė, Mes, Mūsų, Mus). Mes esame registruoti Lietuvoje, registracijos numeris 304822697, buveinės adresas: Sodžiaus g. 34, Maceniai, LT-90100 Plungės r., Lietuva.

Naudojimo sąlygos

Šios Bendros sąlygos (kartu su jose minimais dokumentais) taikomos ir yra teisiškai privalomos visiems Paslaugos vartotojams. Prieš naudodamiesi Paslauga jūs turite perskaityti Bendras sąlygas ir su jomis sutikti. Naudodamiesi Paslauga jūs sutinkate su Bendromis sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei bet kuriuo metu jūs nesutinkate su Bendromis sąlygomis arba negalite laikytis Bendrų sąlygų, jūs neturite teisės naudotis Paslauga. Bet kuriuo metu jūs galite peržiūrėti Bendras sąlygas, kurios yra išsaugotos Svetainėje skiltyje https://www.digiklase.lt/naudojimosi-taisykles.

Digiklasė arba jos partneris gali sudaryti atskirą naudojimosi Paslaugomis sutartį su vartotoju (Sutartis).

Jei jūs gaunate prieigą prie Paslaugos, kuri yra kitų Digiklasė arba jos partnerių bendrovių siūlomų paslaugų dalis, gali būti taikomos kitokios sąlygos nei tos, kurios nurodytos skyriuose “Prieiga prie Paslaugos ir naudojimas Paslauga”, “Įranga, sistema ir ryšys”, “Atsiskaitymai”, “Mokėjimai ir paslaugų paketo pakeitimai” “Mokesčių pasikeitimai”, “Automatinis abonemento pratęsimas”, “Jei abonementą nutraukiate Jūs”, “Atsisakymo teisė”, “Pakeitimai”, “Palaikymas” ir “Visas susitarimas”, todėl jūs turėtumėte atskirai pasiklausti jūsų paslaugų teikėjo.

Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga

Jūs galėsite naudotis Paslauga:

Norėdami naudotis Paslauga jūs turite:

 1. būti ne jaunesnis(-ė) kaip 18 metų, kad galėtumėte registruoti paskyrą;
 2. gyventi Lietuvoje (toliau – Regionas). Registracijos ar sutarties pratęsimo metu mes patikrinsime jūsų gyvenamosios vietos valstybę naudodami jūsų IP adresą ir patikrindami mobilaus ryšio telefono numerį, į kuri atsiųsime verifikacijos kodą, kurį jus trėsite įvesti užbaigdami registraciją;
 3. pereiti standartinę kreditingumo įvertinimo patikrą;
 4. žinoti, kad Paslauga prieinama Regione, kuriame jūs gyvenate, taip pat ES ar EEE valstybėje narėje, kai lankotės joje laikinai. Daugiau informacijos rasite skyriuje Turinio perkeliamumas žemiau. Mes neatsakome už galimas išlaidas, įstatymų pažeidimus ar bet kuriuo kitu atveju, įskaitant, pavyzdžiui, jums kilusią atsakomybę, jei naudojatės ar mėginate naudotis Paslauga už Regiono ir ES bei EEE valstybių narių ribų ;
 5. naudotis Paslauga tik asmeniniams ir privatiems tikslams, o ne bet kokiems komerciniams ar viešiems tikslams;
 6. užtikrinti, kad turėtumėte prieigą prie tinkamo mobiliojo tinklo ir (arba) plačiajuosčio ryšio, kad galėtumėte naudotis Paslauga;
 7. nenaudoti Paslaugos neteisėtiems ar netinkamiems tikslams ir neleisti to daryti jokiam kitam asmeniui.

Vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumas

Registruodamiesi jūs turite nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį. Vartotojo vardas ir slaptažodis yra konfidenciali informacija, kurios neturėtumėte suteikti trečiajam asmeniui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, tačiau įspėjus per tinkamą laikotarpį, prašyti pakeisti savo slaptažodį. Jums žinoma, kad dėl slaptažodžio keitimo gali būti laikinai sustabdyta jūsų prieiga prie Paslaugos.

Jei įtariate, kad jūsų vartotojo vardu ir (arba) slaptažodžiu naudojasi bet kuris kitas asmuo, jūs turite nedelsiant Mus informuoti ir pakeisti savo slaptažodį. Jei Mes turime pagrindo manyti, kad jūsų vartotojo vardas ir (arba) slaptažodis kokiu nors būdu tapo žinomas neįgaliotam asmeniui arba jis piktnaudžiauja turima informacija, Mes turime teisę nedelsiant nutraukti Paslaugą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo.

Turinio perkeliamumas

Jūs galite naudotis Paslaugomis kai laikinai keliaujate po ES ar EEE valstybes nares. Tačiau mes negalime garantuoti Paslaugų kokybės, kuri priklauso nuo trečiojo paslaugų teikėjo (kaip pavyzdžiui interneto paslaugų teikėjo ir pan.).

Jei, jums naudojantis Paslaugomis, mums kils pagrįstų abejonių dėl jūsų gyvenamosios vietos valstybės ir mes turėsime pagrįstų įtarimų, kai tai nėra Regionas, kuris buvo nustatytas registracijos metu, mes pasiliekame teisę pakartoti jūsų gyvenamosios vietos valstybės nustatymą, kaip numatyta skyriuje Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga. Jei jus nepateiksite duomenų, gyvenamosios vietos valstybės nustatymui, mes turime teisę nutraukti Paslaugų teikimą kol jūs laikinai keliausite.

Jūs negalite naudotis Paslaugomis trečiojoje, ne ES ar EEE, valstybėje.

Nepilnamečiai

Paslauga gali būti susijusi su turiniu, kuris yra akivaizdžiai netinkamas nepilnamečiams ir taip pat kitų asmenų laikomas įžeidžiančiu.

Elektroninio pašto adresas

Mes siųsime jums informaciją ir pranešimus jūsų registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Jei pakeičiate savo elektroninio pašto adresą, jūs turite nedelsiant atnaujinti savo profilį Svetainėje. Mes pasiliekame teisę laikyti, kad jūsų paskutinis pateiktas elektroninio pašto adresas yra teisingas vartotojo adresas.

Mokėjimai

Informacija apie atliktus pirkimus pateikiama Svetainėje skiltyje https://digiklase.lt/subscription. Abonementinis mokestis mokama iš anksto ir išskaitomas iš jūsų nurodytos kredito arba debeto kortelės arba naudojant bet kurį kitą sutartą mokėjimo būdą. Mokestis už abonemento pratęsimą mokamas pasibaigus kiekvienam Abonemento laikotarpiui.

Vienkartiniai mokesčiai mokami pirkimo metu ir išskaitomi iš jūsų nurodytos kredito arba debeto kortelės arba naudojant bet kurį kitą sutartą mokėjimo būdą. Jūs įsipareigojate pasirūpinti, kad būtų pakankamai lėšų padengti Abonementinį mokestį ir (arba) Vienkartinį mokestį (toliau – Mokesčiai), kai reikia juos mokėti. Jeigu mokėjimo dieną neturite pakankamos sumos, yra pasibaigęs mokėjimų kortelės galiojimo terminas, mokėjimų kortelė laikinai negalioja arba yra panaikinta arba dėl bet kokios kitos priežasties Mokesčiai nėra sumokami, Mes turime teisę panaikinti arba apriboti jūsų prieigą prie Paslaugos. Be to, Mes turime teisę nedelsiant visiškai nutraukti Abonemento galiojimą. Jei turimos sumos nepakanka apmokėti Mokesčius, Mes turime teisę kitu būdu išieškoti skolą.

Jeigu prieiga prie Paslaugų suteikta pagal Sutartį, mokėjimui gali būti taikomos specialios sąlygos.


Bet kuriuo atveju jūs sutinkate mokėti mėnesinį Paslaugų mokestį už einamąjį mėnesį, neatsižvelgiant į Sutarties nutraukimo dieną, jeigu einamuoju mėnesiu iki Sutarties nutraukimo Paslaugos jums buvo teikiamos.

Mokesčiai ir paketų pakeitimai

Mokesčiai nustatomi pagal tuo metu galiojantį kainoraštį, kurį galite rasti https://digiklase.lt/subscription. Išskyrus jūsų teises, nurodytas skyriuje “Atsisakymo teisė”, jokie sumokėti Mokesčiai negrąžinami ir Mes neatliekame pinigų grąžinimų ar neteikiame kreditų dėl nepanaudotos arba iš dalies panaudotos Paslaugos, išskyrus tuos atvejus, kai Paslauga buvo neprieinama dėl Mūsų platformos techninio gedimo arba kitais Bendrose sąlygose nurodytais atvejais.

Jūs turite teisę Abonemento laikotarpiu keisti savo paketą. Norėdami pakeisti paketą, eikite į Svetainės skiltį https://digiklase.lt/settings/account. Jei nusprendžiate išplėsti savo abonementą, gali padidėti jūsų iš anksto už esamą laikotarpį sumokėtas Abonementinis mokestis. Naujas Abonementinis mokestis bus išskaitomas iš jūsų kredito arba debeto kortelės tą dieną, kurią jūs išplečiate savo abonementą, ir proporcingai bus išskaitomas ankstesnis Abonementinis mokestis. Jei pasirenkate susiaurinti savo abonementą iki mažesnės kainos paketo, kainos ir paketo pakeitimai įsigalioja nuo kitos mokėjimui numatytos dienos, tačiau Mokesčiai už Abonemento laikotarpį, kuriam įpusėjus abonemento paketas buvo susiaurintas, nebus grąžinami.

Mokesčių pakeitimai

Jei Abonemento laikotarpiu atliekami pakeitimai, susiję su Mokesčiais, Mes iš anksto ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų pranešime apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje. Tačiau pranešimo apie mokesčio pakeitimą laikotarpis gali būti trumpesnis, jei Mūsų išlaidos, susijusios su Paslaugos prieinamumu, padidėja dėl valstybei mokamų mokesčių ar viešų rinkliavų, valiutų kursų, trečiajam asmeniui mokamų mokesčių pakeitimų, valdžios institucijos sprendimo arba įstatymų pataisų, taip pat jei mokesčio pakeitimo dydis prilygsta išlaidų padidėjimui.

Jei jūs nesutinkate su pakeistu mokesčiu, jūs turite teisę atsisakyti abonemento nuo mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos, su sąlyga, kad Mes gavome jūsų pranešimą apie abonemento atsisakymą prieš tris (3) kalendorines dienas iki mokesčio pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčių pakeitimas, kaip nurodyta šiame skyriuje, taip pat apima naujo mokesčio įgyvendinimą.

Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas

Kai kuriais atvejais Mes galime pasiūlyti mūsų naujiems vartotojams naudotis Mūsų siūlomais konkrečiais paketais nemokamai bandymo laikotarpiu (toliau – Pasiūlymas). Jūs arba jūsų namų ūkio narys, naudojantis tas pačias prieigos ir ryšio paslaugas (tai yra išankstinė sąlyga naudotis Paslauga), gali pasinaudoti Pasiūlymu tik kartą.

Jūs galite naudotis Pasiūlymu, kai tik priimate Pasiūlymą ir Svetainėje patvirtinate paskyros duomenis.

Pasibaigus Pasiūlymo bandymo laikotarpiui jūs tampate mokančiu vartotoju ir nuo to laiko mokėsite už pasirinktą paketą pagal Svetainėje nurodytas kainas, nebent nuspręstumėte atsisakyti Pasiūlymo (Pasiūlymo galiojimas pasibaigs paskutinę bandymo laikotarpio dieną).

Norėdami atsisakyti Pasiūlymo jau naudodamiesi Paslauga, eikite į Svetainės skiltį https://digiklase.lt/cancel-subscription, skirtą Paslaugos nutraukimui.

Pasinaudoję teise atsisakyti Pasiūlymo, jūs daugiau nebegalite toliau naudotis arba vėl pradėti naudotis Pasiūlymu.

Paslaugos pakeitimai

Dėl Paslaugos pobūdžio Mes paaiškiname, kad mes negalime garantuoti jums specifinio turinio apibrėžtu laikotarpiu. Turinys nuolat kinta dėl su intelektine nuosavybe susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų ir atsižvelgiant į mūsų nuolatinį siekį tobulinti turinį. Pranešę apie tai elektroniniu paštu arba Svetainėje, Mes turime teisę savo nuožiūra ir dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt. atlikti jūsų užsakyto paketo turinio pakeitimus. Tokie pakeitimai įsigalioja pranešime nurodytu laiku, bet ne anksčiau kaip po 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo arba paskelbimo. Pranešimo apie pakeitimo atlikimą laikotarpis gali būti trumpesnis, jei pakeitimo priežastis yra potencialus nusikaltimas, valdžios institucijos sprendimas, įstatymų pataisos arba panašios nenugalimos jėgos (force majeure) pobūdžio aplinkybės. Jei pakeitimas pablogina jūsų situaciją, jūs galite atsisakyti sutarties aptarta apimtimi, su sąlyga, kad Mes gavome jūsų atitinkamą pranešimą iki pakeitimų įsigaliojimo.

Kadangi mūsų politika numato nuolatinį Paslaugos tobulinimą, šio skyriaus taikymo tikslais turinio pakeitimai ir naujiniai (televizijos serialų, filmų ar sporto renginių pridėjimas ir šalinimas) ir Svetainės pateikimo pakeitimai nelaikomi Paslaugos pakeitimais.

Automatinis abonemento pratęsimas

Jei jūs užsisakėte paketą, jūsų abonementas bus automatiškai pratęstas kiekvieną mėnesį pasibaigus Abonemento laikotarpiui ir Mes toliau taikysime mėnesinį mokestį, kol jūs nutrauksite savo abonementą.

Jei abonementą nutraukiate Jūs

Norėdami nutraukti savo abonementą, eikite į Svetainės skiltį https://digiklase.lt/cancel-subscription, skirtą abonemento nutraukimui. Abonemento nutraukimas įsigalioja:

 1. pasibaigus Abonemento laikotarpiui, per kurį jūs pranešėte Mums, kad norite nutraukti abonementą; arba
 2. pasibaigus pranešimo apie nutraukimą laikotarpiui, nurodytam punktuose “Paslaugos pakeitimai”, “Mokesčių pakeitimai” arba “Pataisos”, jei jūs pateikėte Mums pranešimą apie nutraukimą pagal minėtus punktus.

Jei jūs, kaip mūsų naujas vartotojas, gavote nemokamą prieigą prie Mūsų paketų bandymo laikotarpiui ir norite atsisakyti Pasiūlymo arba nustoti naudotis Pasiūlymu per minėtą laikotarpį, taikomos Bendrų sąlygų skyriaus “Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas” nuostatos.

Mes negrąžinsime jūsų jau sumokėtų mokesčių, nes mes siūlome skaitmeninio turinio paslaugas ir jei per einamuoju mėnesiu iki pranešimo apie nutraukimą Jums buvo suteiktos paslaugos, mokėjimas turi būti atliktas.
Jei prieigą prie Paslaugos gavote tik sudarę Sutartį, nutraukimas turi atitikti Sutartyje nustatytas sąlygas.
Jei jūs gaunate prieigą prie Paslaugų per Digiklasė ar jos partnerius, norėdami atšaukti paslaugą, turėtumėte susisiekti su Digiklasė arba jos partneriais. Bet kokiu atveju, tinkamai pateikus pranešimą apie nutraukimą, už einamąjį mėnesį turi būti atliktas pilnas mokėjimas, jei paslaugos buvo prieinamos per einamojo mėnesio laikotarpį iki nutraukimo pranešimo.

Jei abonementą nutraukiame Mes

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu panaikinti arba laikinai sustabdyti jūsų prieiga prie Paslaugos. Jei mes nutraukiame sutartį, mes pagal Bendras sąlygas pasiūlysime jums:

 1. toliau naudotis Paslauga likusį esamą Abonemento laikotarpį ir jūsų abonementas nebus pratęstas arba grąžinti jums proporcingą jūsų paskutinio Abonementinio mokesčio sumą; ir (arba)
 2. naudotis individualia Paslauga(-omis), kurią (kurias) įsigijote už Vienkartinį mokestį likusį Paslaugos galiojimo terminą.

Mes turime teisę nedelsiant nutraukti Paslaugą ir jūs privalote nedelsiant sumokėti nesumokėtą Abonementinį mokestį (nesumokėtus Abonementinius mokesčius), jei:

 1. Paslauga naudojamasi neteisėtai arba įtariama, kad ja naudojamasi neteisėtai;
 2. nesilaikoma Bendrų sąlygų;
 3. vėluojama mokėti Mokesčius;

Atsisakymo teisė

Jei jūs ir Mes sudarėme sutartį, jūs turite teisę per keturiolika (14) kalendorinių dienų atsisakyti sutarties ir jums bus grąžint visi sumokėti pinigai, įskaitant pristatymo mokestį (išskyrus papildomas išlaidas, atsirandančias dėl jūsų pasirinkto pristatymo būdo, kai pasirinktas ne pigiausias standartinis pristatymas, kurį siūlome). Atlyginsime tuo pačiu būdu, kaip ir buvo atliktas jūsų mokėjimas. Mes turime teisę užlaikyti mokėjimą iki iš jūs grąžinsite Įranga. Jūs turite atsiųsti Įrangą, padaryti ją prieinamą mūsų techniniam darbuotojui, jei jis padėjo įdiegti Įrangą arba perduoti Įrangą mums be nepagrįsto delsimo ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kai pranešėte apie atsisakymą. Terminas laikomas nepažeistu, jei įrangą grąžinama prieš pasibaigiant 14 dienų laikotarpiui. Jūs turėsite padengti tiesiogines Įrangos grąžinimo išlaidas. Prašome išsiųsti Įrangą tinkamu būdu apsaugant nuo dūžių. Jūs esate atsakingas už bet kokį Įrangos vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl netinkamos jos priežiūros. Keturiolikos (14) kalendorinių dienų atsisakymo laikotarpis prasideda, kai tik jūs gaunate jūsų užsakyto abonemento patvirtinimą. Jei norite gauti Paslaugas atsisakymo laikotarpiu, jūs turite pasirinkti paketą ir užpildyti reikalingą informaciją Svetainėje skiltyje (Mano paskyra > Prenumerata). Užsisakę specifinį paketą, jūs galėsite nedelsiant pradėti naudotis Paslauga. Atkreipiame dėmesį, kad pagal taikomus įstatymus ir Bendras sąlygas paketo pasirinkimas reiškia, kad jūs atsisakote savo teisės atsisakyti sutarties ir gauti sumokėtus pinigus, kaip numato Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 str. 2 d. 13 p., kadangi Paslauga yra iš anksto apmokėtos skaitmeninio turinio paslaugos.

Sutarties galite atsisakyti raštu. Prisiminkite, kad jūs turite įrodyti, jog tinkamu laiku pasinaudojote atsisakymo teise atsiųsdami Mums elektroninį pranešimą adresu: info@memby.net

Norėdami atsisakyti Pasiūlymo pagal skyrių “Nemokamo bandymo naudojimo pasiūlymas”, eikite į Svetainės skiltį https://digiklase.lt/cancel-subscription.

Pavyzdinė atsisakymo forma

 (užpildykite ir grąžinkite, jeigu norite atsisakyti sutarties per 14 dienų laikotarpį) 

Patvirtinu, kad nesu užsisakęs specialių paketų ir nesu padaręs žalos Įrangai.

Pretenzijos ir nusiskundimai

Jei jūs pastebėjote bet kokių su Paslauga susijusių defektų, kurie nepriklauso nuo jūsų veiklos, jūs turite teisę reikalauti, kad defektas būtų pašalintas. Kad neprastumėte savo teisės reikšti pretenzijas (nusiskundimus), jūs turite susisiekti su Mūsų Vartotojų aptarnavimo tarnyba telefonu, elektroniniu paštu, paštu arba tiesioginio pokalbio internetu būdu per pagrįstą laiko tarpą po to, kai jūs pastebėjote arba turėjote pastebėti problemą, ir pasakyti mums, kodėl jūs manote, kad Paslauga turi problemų. Pranešimai, pateikti per dvi (2) savaites po problemos pastebėjimo, laikomi pateiktais tinkamu laiku. Jūsų pateikta pretenzija (nusiskundimas) išnagrinėjamas per dvidešimt keturias (24) valandas. Jei pretenzija (nusiskundimas) patvirtinama, Mes padengsime problemos šalinimo išlaidas. Mes pasiliekame teisę išskaityti iš jūsų bet kokias galimas jūsų veiklos sukeltos problemos šalinimo išlaidas.

Šios Bendrosios sąlygos neapriboja vartotojų teisių, kurias jūs turite pagal galiojančius įstatymus, įskaitant jūsų teisę parteikti ieškinį teismui. Be to, ginčai gali būti pateikiami elektroninei rezoliucijai Europos Komisijos interneto ginčų sprendimo platformoje.

Pagalba

info@memby.net

Intelektinės nuosavybės teisės

Visą Paslaugos turinį saugo Lietuvos ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos įstatymai. Mums nuosavybės teise priklauso visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į medžiagą ar turinį, kurie yra Paslaugos dalis, arba Mes licencijuojame tokias teises. Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams (bet ne komerciniams tikslams), su sąlyga, kad jūs:

 1. nekopijuosite, neplatinsite, neatkursite, nenuomosite, neskelbsite, netransliuosite, neskleisite, neperduosite arba neviešinsite Paslaugos turinio arba neleisite kitam asmeniui atlikti tokius veiksmus;
 2. nesisiųsite, neperduosite jokio Paslaugos turinio ar nesidalinsite juo, nesinaudosite turiniu per įrenginį, kurio nesate registravę, arba netaikysite mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą;
 3. neapeisite, nekeisite, nepanaikinsite, nenaudosite Paslaugos struktūros arba nepertvarkysite, neardysite (neskaidysite), nekeisite Paslaugos, nekursite Paslaugos išvestinių produktų arba jokiu kitu būdu nemanipuliuosite bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kurie yra Paslaugos dalis.

Jums jokiu kitu būdu nesuteikiamos ar neperduodamos jokios nuosavybės teisės ar bet kurios kitos teisės į Paslaugą ar bet kokį jos turinį.

Šių nuostatų ir intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas laikomas esminiu Bendrų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Mes taip pat turėsime teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimą ir prašyti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius, kurių nepadengia bauda.

Saugumas

Jūs neturite mėginti apeiti Mūsų saugumo sistemos arba tikrinti Paslaugos saugumo.

Jūs negalite naudotis Paslauga taip, kad Paslaugai būtų padaryta žala, Paslauga nustotų veikusi, būtų perkrauta arba būtų trukdoma naudotis Paslauga arba kad trukdytų naudotis Paslauga kitiems vartotojams. Tai apima medžiagos, kurioje yra programinės įrangos virusų, arba kitų duomenų kodų, failų ar programų, sukurtų sugadinti, pristabdyti, sunaikinti ar apriboti bet kurias kompiuterio programinės arba techninės įrangos arba tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslauga susijusios įrangos funkcines galimybes, siuntimą.

Jūs neturite mėginti gauti neteisėtos prieigos prie bet kurios duomenų sistemos, tinklo, turinio ar informacijos, kurie yra Svetainės, Paslaugos ar sistemos, kurios pagrindu veikia Paslauga, dalis. Jūs neturite mėginti gauti prieigos prie medžiagos ir informacijos, kuri nebuvo apgalvotai pateikta arba kuri nėra prieinama per Paslaugą.

Šių nuostatų pažeidimas laikomas esminiu Bendrų sąlygų pažeidimu, kuris suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Paslaugos teikimą ir (arba) pasirūpinti, kad ji jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo. Mes taip pat turėsime teisę reikalauti sumokėti 1 000 EUR baudą už kiekvieną pažeidimą ir prašyti kompensuoti visus ir bet kuriuos nuostolius, kurių nepadengia bauda.

Mūsų atsakomybė

Paslauga siūloma tokia, kokia yra, ir priklauso nuo prieinamumo, ir Mes neduodame jokių garantijų ar pažadų dėl turinio, informacijos, Paslaugos ar bet kurios kitos medžiagos, kuri prieinama naudojantis Paslauga arba per Paslaugą, teisingumo ar išsamumo. Kiek įmanoma, Mes neduodame jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pažadų dėl Paslaugos funkcijų, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti ar saugumo.

Mes, Mūsų asocijuotos bendrovės, pareigūnai, valdybos nariai, darbuotojai, licencijų gavėjai (turėtojai) ar tretieji asmenys jokiu būdu neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, laikiną ar ypatingąją žalą arba netiesioginius nuostolius, atsirandančius dėl naudojimosi arba negalėjimo naudotis Paslauga arba trečiojo asmens paslauga, prieinama per Svetainę arba Paslaugą.

Nė viena Bendrų sąlygų nuostata neriboja mūsų atsakomybės už asmens mirtį ar kūno sužalojimą dėl Mūsų neatsargumo, sukčiavimo ar bet kurios kitos priežasties, kurios Mes negalime atmesti arba apriboti pagal įstatymus.

Mes turime teisę reikalauti 3 000 eurų dydžio baudos ir visų patirtų nuostolių, kurių neapima sutartinė nuobauda už kiekvieną įvykį, atlyginimą, jei naudojate bet kokia Paslauga ne asmeniniam naudojimui ar daugiau nei vienam namų ūkiui; Jūs leidžiate trečiosioms šalims naudotis Paslaugomis ar įranga; Jūs naudojate arba leidžiate naudoti įrangą ar paslaugas tokiu būdu, kuris leidžia dubliavimąsi arba nesusitarimą dėl naudojimo pratęsimo, dekodavimo, kopijavimo ar keitimo arba Paslaugų ar įrangos.

Prievolė atlyginti nuostolius

Jūs sutinkate, kad jūs atlyginsite nuostolius ir apsaugosite Mus, Mūsų dukterines bendroves ir susijusias bendroves, valdybos narius, pareigūnus, agentus (atstovus), rangovus, partnerius ir darbuotojus nuo bet kokių nuostolių, žalos, reikalavimų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, atsirandančių dėl jūsų padaryto Bendrų sąlygų, taikomų įstatymų ir taisyklių bei trečiųjų asmenų teisių pažeidimo ar susijusių su tokiu pažeidimu.

Konfidencialumo politika

Mes tvarkome su jumis susijusią informaciją vadovaudamiesi Mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika, su kuriomis galite susipažinti Svetainės skiltyje https://www.digiklase.lt/slapukai.  Jūs turite susipažinti su Mūsų taikoma politika ir sutikti su duomenų tvarkymu naudojantis Svetaine arba Paslauga.

Socialinė žiniasklaida

Paslauga gali padėti jums paviešinti savo profilį, dalintis nuorodomis su kitais Paslaugos vartotojais ir integruoti jūsų su Paslauga siejamą veiklą naudojantis funkcinėmis išorinių socialinių tinklų paslaugos galimybėmis, įskaitant, be kita ko, socialinių tinklų “Facebook”, “Google+” ir “Twitter” svetainėmis (toliau – Socialinė žiniasklaida). Jei nuspręsite naudotis šia funkcija, įskaitant susieti savo profilį su socialinio tinklo “Facebook” arba bet kurio kito socialinio tinklo paskyra, gali būti, kad visuomenė ir kiti vartotojai matys jūsų profilį. Jūs sutinkate, kad Mes neatsakome už turinį, kuriuo dalinatės Socialinėje žiniasklaidoje, taip pat jūs turite perskaityti atitinkamas Socialinės žiniasklaidos naudojimo sąlygas. Jei naudojatės Socialine žiniasklaida ryšium su Paslauga, jūs sutinkate nenaudoti Paslaugos tokiu būdu, kurį Mes savo nuožiūra laikome nepriimtinu; įskaitant (be kita ko):

 1. kitų vartotojų įžeidinėjimą, priekabiavimą prie jų, tyčiojimąsi iš jų, jų trukdymą, pamėgdžiojimą ir nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimą kitiems vartotojams;
 2. nerimą keliančios, priekabiavimo pobūdžio, šmeižiančios, pornografinės arba nepadorios medžiagos paskelbimą (paviešinimą) arba kūrinimą;
 3. Paslaugos naudojimą neteisėtiems, amoraliems ar žalingiems tikslams; arba
 4. trečiųjų asmenų teisių pažeidimą.

Nuorodos mūsų Svetainėje

Naudodamiesi Svetaine galite rasti nuorodų į kitas trečiųjų asmenų svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių turinio ir neatsakome už žalą ar nuostolius, patirtus dėl naudojimosi tokiomis svetainėmis.

Kompetentingas teismas ir taikoma teisė

Bendroms sąlygoms ir galimiems ginčams ar reikalavimams (pretenzijoms), kylantiems iš arba dėl jų aiškinimo (įskaitant iš nesutartinių santykių kylančius ginčus ar reikalavimus), taikoma Lietuvos teisė ir Bendros sąlygos bei tokie ginčai ar reikalavimai aiškinami pagal Lietuvos teisę.

Jei tarp Mūsų ir vartotojo kyla ginčas, šalys mėgina išspręsti jį taikiai. Jei šalims nepavyksta susitarti, ginčas gali būti perduotas spręsti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (adresas: Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, faksas (8 5) 279 1466, el. pašto adresas: tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainės adresas: http://www.vvtat.lt). Šalys visais atvejais turi teisę perduoti spręsti ginčą Lietuvos teismų jurisdikcijai. Ginčai tai pat gali būti sprendžiami per Europos Komisijos Elektroninę ginčų sprendimo platformą, adresu http://ec.europa.eu/odr/.

Pataisos

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu vienašališkai pataisyti arba papildyti Bendras sąlygas modifikuodami Svetainę dėl su autorių teisių apsauga susijusių priežasčių, sutartinių įsipareigojimų, kompetentingų institucijų sprendimų, pasikeitimų reglamentavimo aplinkoje, komercinių priežasčių ir kt.

Kiekvieną kartą darant esmines pataisas ar papildymus, ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pataisų ar papildymų įsigaliojimo jūs būsite įspėti elektroniniu paštu ir (arba) gausite pranešimą savo paskyroje Svetainėje. Jei daromos tokios pataisos ar papildymai, jūs galite nutraukti sutartį pataisų įsigaliojimo dieną, jeigu pakeitimai pablogina jūsų padėtį ir su sąlyga, kad Mes iš anksto gauname jūsų atitinkamą pranešimą. Jeigu nenutraukiate sutarties pagal šio skyriaus nuostatas, laikoma, kad jūs sutikote su pataisomis ar papildymais.

Perleidimas

Sutartis galioja tik individualiam vartotojui ir jūs negalite perleisti visos sutarties arba bet kurios jos dalies trečiajam asmeniui. Mes turime teisę perleisti šią sutartį arba bet kurią jos dalį trečiajam asmeniui, užtikrindami, kad Bendrose sąlygose nurodytos garantijos lieka tokios pat.

Visas susitarimas

Bendros sąlygos kartu su mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika yra visa tarp jūsų ir Mūsų sudaroma sutartis, kuri pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus dėl šios sutarties turinio.

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

Mes nesame jums atsakingi dėl Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo ir neprieinamumo arba trikčių arba vėlavimo vykdyti Bendras sąlygas, jei Mes negalime kontroliuoti Svetainės arba Paslaugos nepakankamo veikimo, neprieinamumo ar trikčių.

Nuostatų negaliojimas

Jei šios sutarties nuostata tampa negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata niekaip neįtakoja kitų sutarties nuostatų, jos netampa negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis, o negaliojanti ar neįgyvendinama nuostata taikoma tiek, kiek leidžia įstatymai.

Kontaktinė informacija

Jei jums reikia informacijos arba turite klausimų dėl Svetainės naudojimo, nedvejodami rašykite šiuo elektroninio pašto adresu: info@memby.net

Bendrosios Digiklasė naudojimosi sąlygos taikomos nuo 2019 m. gegužės 1 d.