Bendrosios „Digiklasės“ naudojimo sąlygos

Apžvalga

Internetinė svetainė www.digiklase.lt (toliau – Svetainė arba Digiklasė) yra administruojama sinchroninio ir asinchroninio mokymo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Membas“, juridinio asmens kodas 304822697, buveinės adresas Sodžiaus g. 34, Macenių k., LT-90100 Plungės r. (toliau – Virtuali mokykla arba Bendrovė).

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės PVM mokėtojo kodas LT100007725718.

Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su Naudojimosi svetaine taisyklėmis, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu info@digiklase.lt , telefonu +370 620 26987. Su Bendrove susisiekti galite ir per interaktyvųjį pokalbių langą, kurio nuorodą pateikiame Svetainėje.

Naudojimosi svetaine taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Virtualios mokyklos ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi Svetaine, o taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Naudotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Naudotojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

1.2. Šiose Taisyklėse:

1.2.1. „naudojimasis Svetaine“ reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.);
1.2.2. „Paslaugos“ – reiškia visų ir bet kokių Naudotojo veiksmų atlikimą, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis Svetainėje įdiegtu specialiu moduliu, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą Svetainėje.

1.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra mokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra nemokama – apie tai Naudotojai atskirai informuojami Svetainėje.

1.4. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.6. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. Naudotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Išskyrus 2.2. punkte numatytą atvejį, naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, tuomet pasirinkus nuorodą „Registruotis“ ir įvedus elektroninio pašto adresą bei prisijungimo slaptažodį. El. pašto adresas patvirtinamas Naudotojui paspaudus aktyviąją nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Patvirtinus el. pašto adresą, tęsiama registracija Svetainėje užpildant visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, telefono numeris, statusas sistemoje bei mokykla (gimnazija)) ir Naudotojo pasirinkimu – neprivalomus laukelius, taip Virtualiai mokyklai pateikiami duomenys apie save (toliau – Duomenys).

2.2. Svetaine naudotis galima ir neatlikus 2.1. punkte nurodytos registracijos procedūros, o prisijungiant prie Svetainės su „Facebook“ paskyra. Pirmą kartą jungiantis prie Svetainės šiame punkte nurodytais būdais, sukuriamas Naudotojo profilis kaip ir 2.1. punkto atveju, o prisijungiant vėliau „Facebook“ paskyros naudojimas nėra būtinas (galimas įprastas prisijungimas, naudojant telefono numerį arba el. pašto adresą, pateiktą atitinkamai „Facebook“).

2.3. Atsižvelgdama į tai, kad prisijungimo per „Facebook“ paskyrą galimybė priklauso ne tik nuo Bendrovės, bet ir nuo jos partnerių, Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamos galimybės naudotis Svetaine, kai prisijungiama per „Facebook“ paskyrą.

2.4. Naudotojas, atlikdamas registraciją ar prisijungdamas su „Facebook“ paskyra bei pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:

 • 2.4.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;

 • 2.4.2. pateikti Duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Naudotojas, keisdamas ar pildydamas Duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus Duomenis. Bendrovė vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Naudotojo pateikti Duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;

 • 2.4.3. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;

 • 2.4.4. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

 • 2.4.5. sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai jo pateiktų Duomenų pagrindu sukurto profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Naudotojams (išskyrus Duomenis, kurių prieinamumą Naudotojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir kad Virtuali mokykla negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą;

 • 2.4.6. sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas atskiras Naudotojo sutikimas), statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Bendrovės privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Bendrovės privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

2.5. Naudotojas, patvirtindamas registraciją arba prisijungdamas per „Facebook“ paskyrą, patvirtina, kad yra ne jaunesnis, kaip 14 metų. Jeigu Naudotojas jaunesnis, kaip 14 metų, registracijos ar prisijungimo per „Facebook“ platformą metu jis pripažįsta, kad jo tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtino registraciją. Naudotojas taip pat patvirtina, kad Svetainė anksčiau nebuvo sustabdžiusi Naudotojo narystės ar Naudotojo paskyra nebuvo pašalinta, o Naudotojo registracija ir naudojimasis paslaugomis visiškai atitinka šias Taisykles.

2.6. Jaunesnis, kaip 14 metų amžiaus Naudotojas negali savarankiškai kurti ar registruoti savo profilio Svetainėje be savo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų leidimo, kurį jie davė tik visapusiškai ir išsamiai susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Nuo 14 iki 18 metų amžiaus Naudotojai registracijos metu patvirtina, kad bent vienas iš tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų peržiūrėjo ir sutiko su šiomis Taisyklėmis. Jaunesniems nei 14 metų Naudotojams, pradėjus registraciją be tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimo, registracijos procesas gali būti sustabdytas tol, kol tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai patvirtins tokią registraciją. Jaunesniems, kaip 14 metų asmenims, leidžiama naudotis paslaugomis tol, kol Virtuali mokykla pagrįstai mano, kad jaunesnio, kaip 14 metų asmens registraciją patvirtino jo tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai.

2.7. Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Virtuali mokykla turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Virtualiai mokyklai ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.8. Naudotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui.

2.9. Naudotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, kad tik jis pats, o ne Virtuali mokykla, atsako už Duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.10. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą, yra įtvirtintos privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su privatumo politikos nuostatomis.

3. Virtualios mokyklos ir Naudotojų teisės bei pareigos

​3.1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti Virtualiai mokyklai už mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.2. Virtuali mokykla pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Naudotojui, keisti Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Virtuali mokykla niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Virtualios mokyklos atžvilgiu dėl tokių veiksmų atlikimo.

3.3. Jei Naudotojas lieka nepatenkintas Virtualioje mokykloje suteiktomis mokamomis Paslaugomis, jis per 2 (dvi) savaites nuo Paslaugos užsakymo ir apmokėjimo už ją momento gali kreiptis į Virtualią mokyklą su motyvuotu prašymu grąžinti už Paslaugą sumokėtus pinigus, jame nurodant konkrečius suteiktos Paslaugos kokybės trūkumus, dėl kurių Naudotojas liko nepatenkintas ir jo manymu Paslauga buvo nekokybiška. Virtuali mokykla turi atsakyti Naudotojui ne vėliau, kaip per 2 (dvi) savaites nuo motyvuoto prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymas nėra tenkinamas, Virtuali mokykla, atsakydama į prašymą, turi išdėstyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.

3.4. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Naudotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją bei sunaikinti visus Naudotojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

3.5. Virtuali mokykla, nustačiusi, kad Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių 3.9., ir 3.12. ar 3.13. punktuose nustatytų nustatytus įpareigojimus ir (ar) draudimus, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją ir negrąžinti Naudotojo už mokamą Paslaugą sumokėtą kainą.

3.6. Virtuali mokykla turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.7. Virtuali mokykla turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.8. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu. Tai neatleidžia Naudotojo nuo prisiimtų Narystės įsipareigojimų. Narystė nutraukiama laikantis Taisyklėse nustatytos tvarkos.

3.8.1 Naudotojas gali ištrinti savo Duomenis Svetainėje susiekiant mūsų elektroniniu paštu: info@digiklase.lt

3.9. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojas privalo:

 • 3.9.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;

 • 3.9.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;

 • 3.9.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;

 • 3.9.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;

 • 3.9.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui;

 • 3.9.6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;

 • 3.9.7. nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros Duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

3.10. Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Virtuali mokykla, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, videoklipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, (toliau – Turinys).

3.11. Naudotojas yra informuotas, kad Virtuali mokykla nėra įsipareigojusi ir neprivalo teikti Naudotojui jokio specialaus Turinio (mokomosios medžiagos, užrašų, konspektų ir kt.), kuris buvo naudojamas teikiant Paslaugą ir (ar) kuriuo buvo dalinamasi Paslaugų teikimo metu.

3.12. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojui draudžiama:

 • 3.12.1. naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;

 • 3.12.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat moralės normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Virtualiai mokyklai;

 • 3.12.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

 • 3.12.4. egistruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Naudotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;

 • 3.12.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Virtualios mokyklos darbuotojais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

 • 3.12.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą kompiuterinę techniką ir (ar) programinę įrangą žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Svetainėje, rezultatams pagerinti;

 • 3.12.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

 • 3.12.8. trukdyti įprastai kitų Naudotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Naudotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.13. Be to, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

 • 3.13.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

 • 3.13.2. eisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;

 • 3.13.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

 • 3.13.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.

3.14. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Virtuali mokykla nekontroliuoja kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, todėl Virtuali mokykla neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.15. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Naudotoją veikiančio Turinio.

 • 3.15.1. bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis;

 • 3.15.2. nepažeis Virtualios mokyklos ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

 • 3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

 • 3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Virtualiai mokyklai.

3.16. Naudotojas informuotas ir supranta, kad visi aukščiau šiose Taisyklėse nurodyti reikalavimai ir draudimai Naudotojo veiksmams ir (ar) elgesiui galioja ne tik Virtualioje Mokykloje, bet taip pat ir visuose kituose išoriniuose kanaluose ir (ar) platformose, kuriuos tvarko ar juose dalyvauja (turi paskyrą, puslapį) Virtuali Mokykla ir prie kurių Naudotojas prisijungė dėl narystės Virtualioje Mokykloje ar pasinaudodamas Virtualioje mokykloje suteikta informacija. Nustačius, kad Naudotojas kituose išoriniuose kanaluose ir (ar) platformose, kuriuos tvarko ar juose dalyvauja (turi paskyrą, puslapį) Virtuali Mokykla ir prie kurių Naudotojas prisijungė dėl narystės Virtualioje Mokykloje ar pasinaudodamas Virtualioje mokykloje suteikta informacija, nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų, Virtuali mokykla turi teisę bet kuriuo metu taikyti 3.5.–3.7. punktuose aptartas priemones.

3.17. Naudotojas supranta, kad jis pats, o ne Virtuali mokykla, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.18. Virtuali mokykla pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Naudotojo komentarus jam apie tai nepranešusi.

3.19. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Virtuali mokykla įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

3.20. Virtuali mokykla gali suteikti Naudotojams galimybę naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis ir įrankiais, kurie leidžia Naudotojui prie savo paskyros suteikti prieigą Korepetitoriui. Ši funkcija skirta tam, kad Naudotojas galėtų suteikti bet kuriam kitam Svetainės naudotojui (toliau – Korepetitoriui) galimybę peržiūrėti savo veiklą Digiklasėje, su tikslu, kad Korepetitorius, atsižvelgdamas į Naudotojo veiklos rodiklius, galėtų tinkamai ir kryptingai konsultuoti ir mokyti jam prieigą suteikusius Naudotojus. Šiose taisyklėse Korepetitoriumi vadinamas bet kuris kitas Virtualios mokyklos Naudotojas, kuriam yra suteikta prieiga prie bet kurio kito Naudotojo paskyros.

3.21. Korepetitoriui taikomos visos šiose Taisyklėse nurodytos nuostatos, kaip ir Naudotojui. Gavus prieigą prie Naudotojo paskyros, Korepetitoriai suteiktomis funkcijomis ir įrankiais gali naudotis tik tiek, kad užtikrintų tinkamą mokymą, instruktavimą ar kitą su švietimu susijusią pagalbą Virtualioje mokykloje registruotam Naudotojui, turinčiam pagal šias Sąlygas sukurtą ir egzistuojančią paskyrą. Korepetitoriui draudžiama kurti ir registruoti paskyrą už kitą Naudotoją. Korepetitoriui paaiškintina ir jis supranta, kad asmens iki 14 metų registracijai ir paskyros sukūrimui būtinas jo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimas, todėl Korepetitorius savo vardu negali duoti sutikimo už tėvus (įtėvius) ar teisėtus globėjus tokiam asmeniui iki 14 metų registruoti ir sukurti paskyrą.

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Virtualios mokyklos nuosavybė arba Virtuali mokykla juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais.

5. Nuorodos į kitas svetaines

5.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Naudotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų asmenų informaciją, arba trečiųjų asmenų informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

5.3. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, slapukų politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

6. Virtualios mokyklos atsakomybė

6.1. Virtuali mokykla neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui (teikimui) įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Virtualios mokyklos valios. Virtuali mokykla įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

6.2. Tais atvejais, kai dėl nuo Naudotojo ir Virtualios mokyklos valios nepriklausančių priežasčių ar kitų aplinkybių Naudotojas neturi galimybės pasinaudoti mokama Paslauga sinchroniniu būdu (realiu laiku), Virtuali mokykla įsipareigoja suteikti Naudotojui lygiavertę mokamą Paslaugą asinchroniniu būdu (vaizdo įrašą).

6.3. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Virtuali mokykla nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.4. Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Virtuali mokykla laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jeigu apie tokius atvejus Virtuali mokykla informuos Naudotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

6.5. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.

6.6. Virtuali mokykla neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį.

6.7. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Virtuali mokykla nebus atsakinga už bet kokiu būdu Naudotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Naudotojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

6.8. Virtuali mokykla negarantuoja, kad Naudotojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Svetainė veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.

6.9. Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Virtuali mokykla niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Naudotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali kilti bet kokiu būdu naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

6.10. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Virtualiai mokyklai niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

​7. Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

7.1. Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

7.2. Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

7.3. Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

7.4. Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

7.5. Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

7.6. Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

7.7. Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:

 • 7.7.1. Mokėjimo kortele.

 • 7.7.2. Naudodamasis elektronine bankininkyste.

7.8. Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

7.9. Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta.. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

7.10. Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

7.11. Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

7.12. Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

7.13. Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

7.14. Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja apmokėti Virtualiai mokyklai Narystės nutraukimo mokestį pagal atitinkamą Paslaugų paketą. Narystės nutraukimo mokestis yra po 10€ (dešimt) už kiekvieną mėnesį, kada buvo naudojamasi Digiklasės paslaugomis įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Narystės nutraukimo mokestis nebus didesnis nei 60€ (šešiasdešimt). Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, ir dar nėra praėję visi šie Atsiskaitymo laikotarpiai, Naudotojui nutraukus Narystę, nutraukimo ankščiau laiko sąlygos negalioja.

7.15. Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais, o laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. –aktyvavus Narystės sustabdymą Svetainėje. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

7.16. Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

7.17. Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

7.18. Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.

​8. Slapukų politika

8.1. Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Naudotojus nuo kitų Svetainės naudotojų. Taip Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Naudotojams, naršantiems Svetainėje, bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Slapukų politikoje, kurią rasite žemiau.

9. Informacinių pranešimų siuntimas

9.1. Virtuali mokykla visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu (trumposiomis SMS žinutėmis), kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

9.2. Naudotojas sutinka, kad registracijos metu nurodytas telefono numeris bus naudojamas Virtualios mokyklos ir Naudotojo tarpusavio komunikacijai trumposiomis SMS žinutėmis (informacijai apie pamokas, priminimams apie pamokas ir pan.). Virtualios mokyklos ir Naudotojo tarpusavio komunikacija gali būti bet kuriuo metu nutraukta, Naudotojui bet kuriuo metu į gautą trumpąją SMS žinutę atsakius – „STOP“. Tokiu atveju visa susijusi informacija Naudotojui bus teikiama tik jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.3. Virtuali mokykla neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Virtualios mokyklos. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui, kopijos buvimas Virtualios mokyklos serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą.

9.4. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais arba per interaktyvųjį pokalbių langą, kurio nuoroda pateikiama Svetainėje.

10. Baigiamosios nuostatos​

10.1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad Virtuali mokykla gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo. Tokio perleidimo atveju Virtuali mokykla informuos Naudotojus, pateikdama informaciją apie perleidimą Svetainėje.

10.3. Virtuali mokykla turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Naudotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

10.4. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Naudotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

10.5. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

10.6. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.