BENDROSIOS DIGIKLASĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Apžvalga

Internetinė svetainė www.digiklase.lt (toliau – Svetainė arba Digiklasė) yra administruojama sinchroninio ir asinchroninio mokymo paslaugas teikiančios įmonės UAB „Membas“, juridinio asmens kodas 304822697, buveinės adresas Sodžiaus g. 34, Macenių k., LT-90100 Plungės r. (toliau – Virtuali mokykla arba Bendrovė).

Duomenys apie Bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas valstybės įmonė Registrų centras. Bendrovės PVM mokėtojo kodas LT100007725718.

Naudodamiesi Svetaine Jūs sutinkate su Naudojimosi svetaine taisyklėmis, kurias rasite žemiau. Jeigu nesutinkate su šiomis taisyklėmis, deja, bet naudotis Svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis negalite.

Jeigu Jums iškiltų klausimų dėl naudojimosi svetaine taisyklių, privatumo politikos ar slapukų politikos, susisiekti su mumis galite el. pašto adresu info@digiklase.lt , telefonu +370 620 26987. Su Bendrove susisiekti galite ir per interaktyvųjį pokalbių langą, kurio nuorodą pateikiame Svetainėje.

Naudojimosi svetaine taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuris laikomas sutartimi tarp Virtualios mokyklos ir Jūsų (toliau – Naudotojas) dėl naudojimosi Svetaine, o taip pat ir taisyklėmis, kurių privalo laikytis visi Naudotojai, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir Naudotojus, neatlikusius registracijos procedūros, (toliau bendrai vadinama Taisyklėmis).

1.2. Šiose Taisyklėse:

1.2.1. „naudojimasis Svetaine“ reiškia visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Naudotojui prisijungus prie Svetainės elektroninių ryšių tinklais, įskaitant, bet neapsiribojant, naudojantis interneto naršykle (Internet Explorer, Firefox, Opera ir kt.);
1.2.2. „Paslaugos“ – reiškia visų ir bet kokių Naudotojo veiksmų atlikimą, kuriuos jis gali atlikti Svetainėje, įskaitant naršymą (Svetainės turinio žiūrėjimas, skaitymas ir pan.) po Svetainę, dalyvavimą veikiančiame diskusijų forume, klausimų teikimą naudojantis Svetainėje įdiegtu specialiu moduliu, registravimąsi, komentarų rašymą bei visų kitų veiksmų atlikimą Svetainėje.

1.3. Jeigu nėra nurodyta kitaip, naudojimasis Svetaine ir Paslaugomis yra mokamas. Jeigu teikiama Paslauga yra nemokama – apie tai Naudotojai atskirai informuojami Svetainėje.

1.4. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.6. Klausimai, kurie nėra aptarti šiose Taisyklėse, yra reguliuojami kitų Svetainėje pateikiamų taisyklių, sutarčių ar kitų dokumentų (toliau – Dokumentai) pagrindu. Naudotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų Dokumentuose nustatytų reikalavimų. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų Dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

2. Naudotojų registracija ir asmens duomenų apsauga

2.1. Išskyrus 2.2. punkte numatytą atvejį, naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus Svetainėje esančią aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, tuomet pasirinkus nuorodą „Registruotis“ ir įvedus elektroninio pašto adresą bei prisijungimo slaptažodį. El. pašto adresas patvirtinamas Naudotojui paspaudus aktyviąją nuorodą gautame automatiniame el. laiške. Patvirtinus el. pašto adresą, tęsiama registracija Svetainėje užpildant visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, telefono numeris, statusas sistemoje bei mokykla (gimnazija)) ir Naudotojo pasirinkimu – neprivalomus laukelius, taip Virtualiai mokyklai pateikiami duomenys apie save (toliau – Duomenys).

2.2. Svetaine naudotis galima ir neatlikus 2.1. punkte nurodytos registracijos procedūros, o prisijungiant prie Svetainės su „Facebook“ paskyra. Pirmą kartą jungiantis prie Svetainės šiame punkte nurodytais būdais, sukuriamas Naudotojo profilis kaip ir 2.1. punkto atveju, o prisijungiant vėliau „Facebook“ paskyros naudojimas nėra būtinas (galimas įprastas prisijungimas, naudojant telefono numerį arba el. pašto adresą, pateiktą atitinkamai „Facebook“).

2.3. Atsižvelgdama į tai, kad prisijungimo per „Facebook“ paskyrą galimybė priklauso ne tik nuo Bendrovės, bet ir nuo jos partnerių, Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamos galimybės naudotis Svetaine, kai prisijungiama per „Facebook“ paskyrą.

2.4. Naudotojas, atlikdamas registraciją ar prisijungdamas su „Facebook“ paskyra bei pažymėdamas, kad susipažino ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, jog:

 • 2.4.1. įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
 • 2.4.2. pateikti Duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Naudotojas, keisdamas ar pildydamas Duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus Duomenis. Bendrovė vykdys savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasi prezumpcija, kad Naudotojo pateikti Duomenys yra išsamūs ir teisingi. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų Duomenų pateikimo, tenka Naudotojui;
 • 2.4.3. pasikeitus registracijos metu nurodytiems duomenims ar kitai susijusiai informacijai, nedelsdamas pakeis savo profilio duomenis;
 • 2.4.4. yra veiksnus fizinis asmuo (arba yra gavęs tėvų ar globėjų sutikimą) ir registracijos metu nėra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
 • 2.4.5. sutinka, kad Svetainėje po registracijos proceso sistemos automatiškai jo pateiktų Duomenų pagrindu sukurto profilio Duomenys būtų prieinami kitiems Naudotojams (išskyrus Duomenis, kurių prieinamumą Naudotojas gali pats apriboti arba kurie, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, negali būti skelbiami viešai be pačio asmens sutikimo) ir kad Virtuali mokykla negali būti laikoma atsakinga už tokių Duomenų panaudojimą;
 • 2.4.6. sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius jo pateiktus asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais, Paslaugoms teikti, tiesioginės rinkodaros (jeigu yra gautas atskiras Naudotojo sutikimas), statistikos bei kitais tikslais. Pagrindiniai asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principai bei tvarka nurodyti Bendrovės privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Bendrovės privatumo politika yra neatskiriama šių Taisyklių dalis.

2.5. Naudotojas, patvirtindamas registraciją arba prisijungdamas per „Facebook“ paskyrą, patvirtina, kad yra ne jaunesnis, kaip 14 metų. Jeigu Naudotojas jaunesnis, kaip 14 metų, registracijos ar prisijungimo per „Facebook“ platformą metu jis pripažįsta, kad jo tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtino registraciją. Naudotojas taip pat patvirtina, kad Svetainė anksčiau nebuvo sustabdžiusi Naudotojo narystės ar Naudotojo paskyra nebuvo pašalinta, o Naudotojo registracija ir naudojimasis paslaugomis visiškai atitinka šias Taisykles.

2.6. Jaunesnis, kaip 14 metų amžiaus Naudotojas negali savarankiškai kurti ar registruoti savo profilio Svetainėje be savo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų leidimo, kurį jie davė tik visapusiškai ir išsamiai susipažinę su šiomis Taisyklėmis. Nuo 14 iki 18 metų amžiaus Naudotojai registracijos metu patvirtina, kad bent vienas iš tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų peržiūrėjo ir sutiko su šiomis Taisyklėmis. Jaunesniems nei 14 metų Naudotojams, pradėjus registraciją be tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimo, registracijos procesas gali būti sustabdytas tol, kol tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai patvirtins tokią registraciją. Jaunesniems, kaip 14 metų asmenims, leidžiama naudotis paslaugomis tol, kol Virtuali mokykla pagrįstai mano, kad jaunesnio, kaip 14 metų asmens registraciją patvirtino jo tėvai (įtėviai) ar teisėti globėjai.

2.7. Naudotojui kategoriškai draudžiama savintis kitų asmenų tapatybę, nurodant svetimą vardą, pavardę ir (ar) kitus Duomenis. Nepaisančiam minėtų reikalavimų Naudotojui Virtuali mokykla turi teisę nedelsdama ir iš anksto nepranešusi uždrausti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Esant pagrįstiems įtarimams, kad tokiais savo veiksmais Naudotojas padarė ar galėjo padaryti žalos Virtualiai mokyklai ir (ar) tretiesiems asmenims, ir (ar) viešajam interesui, Bendrovė turi teisę perduoti visus turimus Duomenis apie tokį Naudotoją kompetentingoms valstybinėms institucijoms.

2.8. Naudotojas besąlygiškai įsipareigoja užtikrinti Duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti Duomenimis siekdami naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Naudotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradusios ar susijusios su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojus Naudotojo Duomenimis, visa apimtimi tenka tik Naudotojui.

2.9. Naudotojas besąlygiškai sutinka ir vienareikšmiškai patvirtina, kad tik jis pats, o ne Virtuali mokykla, atsako už Duomenų, reikalingų Naudotojui prisijungti prie Svetainės ar kitaip naudotis Paslaugomis, apsaugą ir slaptumą.

2.10. Nuostatos, nustatančios asmens duomenų apsaugą, yra įtvirtintos privatumo politikoje, pateikiamoje žemiau. Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis besąlygiškai ir vienareikšmiškai sutinka su privatumo politikos nuostatomis.

3. Virtualios mokyklos ir Naudotojų teisės bei pareigos

​3.1. Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu jis nori gauti mokamą Paslaugą, jis iš pradžių turi sumokėti Virtualiai mokyklai už mokamas Paslaugas Svetainėje nurodyta tvarka. Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

3.2. Virtuali mokykla pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Naudotojui, keisti Paslaugas ar atskiras jų sąlygas, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, taip pat bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Naudotojas. Naudotojas supranta ir sutinka, kad Virtuali mokykla niekada nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Virtualios mokyklos atžvilgiu dėl tokių veiksmų atlikimo.

3.3. Jei Naudotojas lieka nepatenkintas Virtualioje mokykloje suteiktomis mokamomis Paslaugomis, jis per 2 (dvi) savaites nuo Paslaugos užsakymo ir apmokėjimo už ją momento gali kreiptis į Virtualią mokyklą su motyvuotu prašymu grąžinti už Paslaugą sumokėtus pinigus, jame nurodant konkrečius suteiktos Paslaugos kokybės trūkumus, dėl kurių Naudotojas liko nepatenkintas ir jo manymu Paslauga buvo nekokybiška. Virtuali mokykla turi atsakyti Naudotojui ne vėliau, kaip per 2 (dvi) savaites nuo motyvuoto prašymo gavimo dienos. Jeigu prašymas nėra tenkinamas, Virtuali mokykla, atsakydama į prašymą, turi išdėstyti tokio sprendimo priežastis ir motyvus.

3.4. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Naudotojui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją bei sunaikinti visus Naudotojo registracijos procedūros metu gautus Duomenis.

3.5. Virtuali mokykla, nustačiusi, kad Naudotojas pažeidžia šių Taisyklių 3.9., ir 3.12. ar 3.13. punktuose nustatytų nustatytus įpareigojimus ir (ar) draudimus, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Naudotojo sutikimo panaikinti Naudotojo registraciją ir negrąžinti Naudotojo už mokamą Paslaugą sumokėtą kainą.

3.6. Virtuali mokykla turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo neribotam laikotarpiui ir nenurodydama priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojo galimybes naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.7. Virtuali mokykla turi teisę bet kada be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Svetainės veiklą.

3.8. Naudotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis panaikindamas savo Duomenis Svetainėje nurodytu būdu. Tai neatleidžia Naudotojo nuo prisiimtų Narystės įsipareigojimų. Narystė nutraukiama laikantis Taisyklėse nustatytos tvarkos.

3.8.1 Naudotojas gali ištrinti savo Duomenis Svetainėje susiekiant mūsų elektroniniu paštu: info@digiklase.lt

3.9. Naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojas privalo:

 • 3.9.1. griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
 • 3.9.2. nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
 • 3.9.3. neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
 • 3.9.4. naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
 • 3.9.5. neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Svetainei ar Paslaugų teikimo procesui;
 • 3.9.6. paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
 • 3.9.7. nedelsdamas informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Naudotojo paskyros Duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti tretieji asmenys.

3.10. Naudotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Virtuali mokykla, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, programinę įrangą, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, videoklipus, pokalbius, žinutes, elektroninius laiškus, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą, kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, (toliau – Turinys).

3.11. Naudotojas yra informuotas, kad Virtuali mokykla nėra įsipareigojusi ir neprivalo teikti Naudotojui jokio specialaus Turinio (mokomosios medžiagos, užrašų, konspektų ir kt.), kuris buvo naudojamas teikiant Paslaugą ir (ar) kuriuo buvo dalinamasi Paslaugų teikimo metu.

3.12. Naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis Naudotojui draudžiama:

 • 3.12.1. naudotis Svetaine ir Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Svetaine ir (ar) Paslaugomis;
 • 3.12.2. laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas, taip pat moralės normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Virtualiai mokyklai;
 • 3.12.3. bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiančiu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
 • 3.12.4. egistruojantis Svetainėje pasirinkti ir (ar) naudoti tokį Naudotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminaciniais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;
 • 3.12.5. apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Virtualios mokyklos darbuotojais, arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
 • 3.12.6. naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, papildomą kompiuterinę techniką ir (ar) programinę įrangą žaidimų ir (ar) konkursų, organizuojamų Svetainėje, rezultatams pagerinti;
 • 3.12.7. savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
 • 3.12.8. trukdyti įprastai kitų Naudotojų, kurie naudojasi Paslaugomis, bendravimo eigai, bet kokiais kitais veiksmais daryti neigiamą įtaką kitiems Naudotojams bei jų savijautai, trukdyti jiems keistis Turiniu.

3.13. Be to, Naudotojas įsipareigoja nenaudoti Svetainės ir (ar) Paslaugų:

 • 3.13.1. bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
 • 3.13.2. eisės aktais draudžiamai, įžeidžiančiai, apgaulingai, grasinančiai, asmenų teises pažeidžiančiai informacijai ar kitokio panašaus pobūdžio Turiniui platinti;
 • 3.13.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, įskaitant ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
 • 3.13.4. bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamai, taip pat bet kokiems nepageidautiniems elektroniniams laiškams, pranešimams, žinutėms ar kitam Turiniui platinti.

3.14. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Virtuali mokykla nekontroliuoja kitų Naudotojų ar trečiųjų asmenų Turinio, kurį Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis, todėl Virtuali mokykla neužtikrina tokio Turinio tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.

3.15. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Svetaine ir Paslaugomis nėra ir negali būti apsaugotas nuo įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Naudotoją veikiančio Turinio.

 • 3.15.1. bus teisingas, tikslus ir nebus apgaulingas ar kitaip klaidinantis;
 • 3.15.2. nepažeis Virtualios mokyklos ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant, intelektinės nuosavybės teisių, teisių į komercinę paslaptį, teisių į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;
 • 3.15.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;
 • 3.15.4. nesukurs jokių teisinių pareigų Virtualiai mokyklai.

3.16. Naudotojas informuotas ir supranta, kad visi aukščiau šiose Taisyklėse nurodyti reikalavimai ir draudimai Naudotojo veiksmams ir (ar) elgesiui galioja ne tik Virtualioje Mokykloje, bet taip pat ir visuose kituose išoriniuose kanaluose ir (ar) platformose, kuriuos tvarko ar juose dalyvauja (turi paskyrą, puslapį) Virtuali Mokykla ir prie kurių Naudotojas prisijungė dėl narystės Virtualioje Mokykloje ar pasinaudodamas Virtualioje mokykloje suteikta informacija. Nustačius, kad Naudotojas kituose išoriniuose kanaluose ir (ar) platformose, kuriuos tvarko ar juose dalyvauja (turi paskyrą, puslapį) Virtuali Mokykla ir prie kurių Naudotojas prisijungė dėl narystės Virtualioje Mokykloje ar pasinaudodamas Virtualioje mokykloje suteikta informacija, nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų, Virtuali mokykla turi teisę bet kuriuo metu taikyti 3.5.–3.7. punktuose aptartas priemones.

3.17. Naudotojas supranta, kad jis pats, o ne Virtuali mokykla, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Naudotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

3.18. Virtuali mokykla pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Naudotojo komentarus jam apie tai nepranešusi.

3.19. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Virtuali mokykla įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Svetaine ir (ar) visomis ar bet kuria Paslauga ir pareikalauti atlyginti nuostolius.

3.20. Virtuali mokykla gali suteikti Naudotojams galimybę naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis ir įrankiais, kurie leidžia Naudotojui prie savo paskyros suteikti prieigą Korepetitoriui. Ši funkcija skirta tam, kad Naudotojas galėtų suteikti bet kuriam kitam Svetainės naudotojui (toliau – Korepetitoriui) galimybę peržiūrėti savo veiklą Digiklasėje, su tikslu, kad Korepetitorius, atsižvelgdamas į Naudotojo veiklos rodiklius, galėtų tinkamai ir kryptingai konsultuoti ir mokyti jam prieigą suteikusius Naudotojus. Šiose taisyklėse Korepetitoriumi vadinamas bet kuris kitas Virtualios mokyklos Naudotojas, kuriam yra suteikta prieiga prie bet kurio kito Naudotojo paskyros.

3.21. Korepetitoriui taikomos visos šiose Taisyklėse nurodytos nuostatos, kaip ir Naudotojui. Gavus prieigą prie Naudotojo paskyros, Korepetitoriai suteiktomis funkcijomis ir įrankiais gali naudotis tik tiek, kad užtikrintų tinkamą mokymą, instruktavimą ar kitą su švietimu susijusią pagalbą Virtualioje mokykloje registruotam Naudotojui, turinčiam pagal šias Sąlygas sukurtą ir egzistuojančią paskyrą. Korepetitoriui draudžiama kurti ir registruoti paskyrą už kitą Naudotoją. Korepetitoriui paaiškintina ir jis supranta, kad asmens iki 14 metų registracijai ir paskyros sukūrimui būtinas jo tėvų (įtėvių) ar teisėtų globėjų sutikimas, todėl Korepetitorius savo vardu negali duoti sutikimo už tėvus (įtėvius) ar teisėtus globėjus tokiam asmeniui iki 14 metų registruoti ir sukurti paskyrą.

4. Intelektinės nuosavybės apsauga

4.1. Visos teisės į Svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų. Griežtai draudžiama kopijuoti tekstus, nuotraukas, logotipus, reklamjuostes (angl. banner) ir visus kitus dizaino elementus siekiant juos naudoti komerciniais ar kitais Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus pažeidžiančiais tikslais.

4.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Svetainėje yra Virtualios mokyklos nuosavybė arba Virtuali mokykla juos naudoja vadovaudamasi sutarčių ar kitų teisinę galią turinčių sandorių pagrindu, kurie yra sudaryti su teisėtais prekės ženklų savininkais.

5. Nuorodos į kitas svetaines

5.1. Šioje Svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Naudotojui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų asmenų informaciją, arba trečiųjų asmenų informacija gali būti pateikta šioje Svetainėje (toliau – Susijusios svetainės).

5.2. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti Susijusių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.

5.3. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad Susijusiose svetainėse gali galioti kitokios nei Svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, slapukų politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos taisyklės.

6. Virtualios mokyklos atsakomybė

6.1. Virtuali mokykla neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo šios Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo, nes jų veikimui (teikimui) įtaką gali daryti ir veiksniai, kurie nepriklauso nuo Virtualios mokyklos valios. Virtuali mokykla įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kiek įmanoma sklandesnį Svetainės veikimą ir Paslaugų teikimą, tačiau visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų veiklos sutrikimų.

6.2. Tais atvejais, kai dėl nuo Naudotojo ir Virtualios mokyklos valios nepriklausančių priežasčių ar kitų aplinkybių Naudotojas neturi galimybės pasinaudoti mokama Paslauga sinchroniniu būdu (realiu laiku), Virtuali mokykla įsipareigoja suteikti Naudotojui lygiavertę mokamą Paslaugą asinchroniniu būdu (vaizdo įrašą).

6.3. Jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Virtuali mokykla nėra ir nebus atsakinga už Svetainės ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

6.4. Svetainės veikimo ir (ar) Paslaugų teikimo sutrikimu nebus laikomi atvejai, kai Virtuali mokykla laikinai, tačiau ne ilgiau kaip 24 (dvidešimt keturias) valandas, ribos prieigą prie Svetainės dėl Svetainės remonto, tobulinimo darbų ir kitų panašių atvejų ir jeigu apie tokius atvejus Virtuali mokykla informuos Naudotoją ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) kalendorines dienas.

6.5. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Paslaugos teikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų, kad Svetainė veiks ir Paslaugos joje bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, visa apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims.

6.6. Virtuali mokykla neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamą bet kokį Turinį.

6.7. Naudotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Virtuali mokykla nebus atsakinga už bet kokiu būdu Naudotoją ar kitus trečiuosius asmenis pasiekiantį Turinį, Naudotojui naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.

6.8. Virtuali mokykla negarantuoja, kad Naudotojo naudojamame galiniame įrenginyje (kompiuteryje, išmaniajame telefone ar kt.) Svetainė veiks tinkamai ir be sutrikimų, o jos Turinys bus pateiktas korektiškai.

6.9. Naudotojas supranta ir sutinka, kad jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai ir šios Taisyklės nenumato kitaip, Virtuali mokykla niekada ir dėl jokių priežasčių negali būti laikoma atsakinga už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Naudotojo naudojimusi Svetaine ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali kilti bet kokiu būdu naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

6.10. Naudotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Virtualiai mokyklai niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Naudotojas naudojosi Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

​7. Naudojimasis Paslaugomis ir atsiskaitymas už jas

7.1. Naudotojas, norėdamas naudotis mokamomis Paslaugomis, turi Svetainėje pasirinkti vieną iš teikiamų Paslaugų paketų, taip įsigydamas Digiklasė narystę (toliau – Narystė).

7.2. Narystė yra neterminuota, išskyrus Taisyklėse nustatytus atvejus, ir tęsiasi tol, kol yra nutraukiama Taisyklėse nustatyta tvarka. Taisyklėse nustatytais atvejais Narystė gali būti stabdoma.

7.3. Naudotojas gali pasirinkti neterminuotą Narystę be minimalaus įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpio (toliau – Narystė be Plano) arba Narystę su minimaliu įsipareigojimo naudotis įsigyjamu Paslaugų paketu laikotarpiu (toliau – Narystė su Planu).

7.4. Pasirinkęs Narystę su Planu, Naudotojas įsipareigoja Paslaugų paketu naudotis ne trumpesnį laikotarpį, nei nurodyta atitinkame Narystės plane. Pasirinkus Narystę su Planu, taikomos Paslaugų paketo užsakymo metu Svetainėje nurodytos nuolaidos laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkamu Narystės planu (toliau – Nuolaidos).

7.5. Narystė pradeda galioti ir Paslaugos pagal ją pradedamos teikti nuo apmokėjimo už atitinkamą Paslaugų planą įskaitymo į Virtualios mokyklos sąskaitą dienos.

7.6. Vieną Narystės atsiskaitymo laikotarpį sudaro 30 (trisdešimt) dienų (toliau – Atsiskaitymo laikotarpis). Atsiskaitymo laikotarpiai gali nesutapti su kalendorinėmis mėnesio dienomis. Svetainėje ir Taisyklėse laikoma, kad vienas mėnesis turi 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip.

7.7. Naudotojas už Narystę atsiskaityti gali šiais mokėjimo būdais:

 • 7.7.1. Mokėjimo kortele.
 • 7.7.2. Naudodamasis elektronine bankininkyste.

7.8. Tinkamos atsiskaityti mokėjimo kortelės ir priimtini atsiskaitymo naudojantis elektronine bankininkyste būdai nurodyti Svetainėje. Pagal skirtingus mokėjimo planus gali būti tinkamas tik kažkuris vienas iš nurodytų mokėjimo būdu, tai nurodant Svetainėje.

7.9. Atsiskaitant mokėjimo kortele, atsiskaitoma periodiniais mokėjimais už vieną Atsiskaitymo laikotarpį. Pirmąkart atsiskaitoma už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį, kitus kartus – vieną būsimą Atsiskaitymo laikotarpį. Atsiskaitydamas mokėjimo kortele, Naudotojas sutinka, kad periodiniai mokėjimai būtų atliekami, be atskiro Naudotojo sutikimo, iš anksto nurašant pinigus nuo Naudotojo mokėjimo kortelės kiekvieną mėnesį prieš kiekvieno naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžią. Virtuali mokykla turi teisę nuskaičiuoti mokėjimą nuo Naudotojo mokėjimo kortelės iki atitinkamo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Įprastai pinigai nuo mokėjimo kortelės bus nurašomi likus dienai iki naujo Atsiskaitymo laikotarpio pradžios. Pasirinkdamas šį atsiskaitymo būdą, Naudotojas prisiima atsakomybę, kad Virtualios mokyklos nurodymo bankui ar mokėjimo įstaigai pateikimo metu atitinkama pinigų suma būtų Naudotojo sąskaitoje. Nepavykus nuskaityti mokėjimo nuo Naudotojo mokėjimo kortelės, Naudotojas per 3 dienas turi papildyti sąskaita atitinkama pinigų suma. Nepapildžius sąskaitos atitinkama pinigų suma per 3 dienų laikotarpį Naudotojo narystė stabdoma pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, už kurį yra atsiskaityta.. Norėdamas atnaujinti narystę, Naudotojas turi susisiekti su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais.

7.10. Atsiskaitant naudojantis elektronine bankininkyste, atsiskaitoma už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos Naudotojas įsipareigoja trumpiausiai naudotis atitinkama Naryste su Planu. Pasirinkus šį mokėjimo būdą ir praėjus atitinkamiems Atsiskaitymo laikotarpiams, norėdamas toliau naudotis Paslaugomis, Naudotojas turi užsakyti naują Paslaugų planą, t. y. šiuo atveju Narystė netampa neterminuota.

7.11. Užsakytos Paslaugos Naudotojui prieinamos tik Atsiskaitymo laikotarpį, už kurį atsiskaityta.

7.12. Pasibaigus Naudotojo Narystės plane nurodytam trumpiausiam laikotarpiui, kurį jis įsipareigojo naudotis atitinkamu Narystės planu, Narystė tampa neterminuota. Narystei tapus neterminuota arba Pasirinkus Narystę be Plano, Naudotojas už Narystę sudarantį Paslaugų paketą atsiskaito pagal atitinkamą Atsiskaitymo laikotarpį galiojančias kainas, nurodytas Svetainėje. Narystei tapus neterminuota mokėjimo suma išlieka tokia, kokia buvo įsigijus planą, t.y. su Nuolaidomis.

7.13. Naudotojas turi teisę bet kada nutraukti Narystę susisiekęs su Virtualia mokykla Svetainėje nurodytais kontaktais. Narystė nutraukiama pasibaigus Atsiskaitymo laikotarpiui, kurį Naudotojas atsisakė Narystės. Už šį Atsiskaitymo laikotarpį pinigai Naudotojui negrąžinami ir jis turi teisę iki jo pabaigos naudotis užsakytu Paslaugų paketu.

7.14. Nutraukdamas Narystę su Planu nepasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, Naudotojas įsipareigoja apmokėti Virtualiai mokyklai Narystės nutraukimo mokestį pagal atitinkamą Paslaugų paketą. Narystės nutraukimo mokestis yra po 10€ (dešimt) už kiekvieną mėnesį, kada buvo naudojamasi Digiklasės paslaugomis įskaitant už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį. Narystės nutraukimo mokestis nebus didesnis nei 60€ (šešiasdešimt). Pirmiau nurodytas reikalavimas netaikomas, kai Narystės nutraukimas įsigalioja pasibaigus trumpiausiam laikotarpiui, kurį Naudotojas įsipareigojo naudotis atitinkamu Paslaugų paketu. Tuo atveju, jeigu Naudotojas iš anksto atsiskaitė už visus Atsiskaitymo laikotarpius, kuriuos jis įsipareigojo trumpiausiai naudotis atitinkamu Paslaugų paketu, ir dar nėra praėję visi šie Atsiskaitymo laikotarpiai, Naudotojui nutraukus Narystę, Naudotojui grąžinama pinigų suma už dar neprasidėjusius Atsiskaitymo laikotarpius, atskaičius mokestį už einamąjį Atsiskaitymo laikotarpį ir Atsiskaitymo laikotarpius iki Narystės nutraukimo, taip pat Narystės nutraukimo mokestis, įskaitant už Atsiskaitymo laikotarpį, kurį Naudotojas nutraukė Narystę.

7.15. Naudotojas turi teisę vieną kartą sustabdyti Narystę vasaros laikotarpiu nuo birželio 20 d. iki rugpjūčio 31 d. Tai padaryti laikotarpiu nuo gegužės 20 d. iki rugpjūčio 31 d. galima savarankiškai prisijungus į mokymosi platformą arba susisiekus su Svetaine joje nurodytais kontaktais, o laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. –aktyvavus Narystės sustabdymą Svetainėje. Naudotojas turi teisę bet kada minėtu laikotarpiu atnaujinti Narystę, tačiau antrąkart nurodytu laikotarpiu jos sustabdyti nebegalima. Visais atvejais Narystė automatiškai atnaujinama rugsėjo 1 d. Už laikotarpį, kurį Narystė buvo sustabdyta, Naudotojas neturi atsiskaityti. Tačiau už Atsiskaitymo laikotarpius, kurie įėjo į Narystės sustabdymo laikotarpį, sumokėti pinigai Naudotojui nėra grąžinami – jie įskaitomi į Atsiskaitymo laikotarpius po Narystės atnaujinimo ir Narystė pratęsiama atitinkamam laikotarpiui.

7.16. Įvairių mokinių atostogų metu aktyvūs užsiėmimai gali nevykti, tačiau Naudotojui Svetainėje prieinamos kitos Paslaugų paketą sudarančios Paslaugos. Šios Paslaugos nėra prieinamos Narystės sustabdymo laikotarpiu.

7.17. Laikotarpiu nuo gruodžio 24 d. iki sausio 1 d. (Svetainės žiemos atostogų laikotarpiu) aktyvūs užsiėmimai Svetainėje nevyksta, ir šiuo laikotarpiu pratęsiamas atitinkamas Atsiskaitymo laikotarpis.

7.18. Virtuali mokykla turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Paslaugų ir Paslaugų paketų kainas bei mokėjimų tvarką. Toks pakeitimas netaikomas einamajam Atsiskaitymo laikotarpiui, taip pat nepasibaigusiems Narystės su Planu laikotarpiams, kuriais Naudotojas įsipareigojo trumpiausiai naudotis Paslaugų paketu.

​8. Slapukų politika

8.1. Bendrovė Svetainėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Naudotojus nuo kitų Svetainės naudotojų. Taip Bendrovė gali užtikrinti malonesnę patirtį Naudotojams, naršantiems Svetainėje, bei tobulinti pačią Svetainę. Išsamesnė informacija apie naudojamus slapukus bei jų naudojimo tikslus pateikiama Slapukų politikoje, kurią rasite žemiau.

9. Informacinių pranešimų siuntimas

9.1. Virtuali mokykla visus informacinius pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui registracijos proceso metu jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu (trumposiomis SMS žinutėmis), kuriuo Naudotojas gali būti pasiekiamas, atsižvelgdama į jo naudojamas Paslaugas. Visa pagal šias Taisykles Naudotojui siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo kitą dieną po jos išsiuntimo.

9.2. Naudotojas sutinka, kad registracijos metu nurodytas telefono numeris bus naudojamas Virtualios mokyklos ir Naudotojo tarpusavio komunikacijai trumposiomis SMS žinutėmis (informacijai apie pamokas, priminimams apie pamokas ir pan.). Virtualios mokyklos ir Naudotojo tarpusavio komunikacija gali būti bet kuriuo metu nutraukta, Naudotojui bet kuriuo metu į gautą trumpąją SMS žinutę atsakius – „STOP“. Tokiu atveju visa susijusi informacija Naudotojui bus teikiama tik jo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.3. Virtuali mokykla neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų teikėjų, tinklų ar kitokius sutrikimus, dėl kurių Naudotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Virtualios mokyklos. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui, kopijos buvimas Virtualios mokyklos serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje) yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą.

9.4. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia Svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais arba per interaktyvųjį pokalbių langą, kurio nuoroda pateikiama Svetainėje.

10. Baigiamosios nuostatos​

10.1. Taisyklėms vykdyti ir aiškinti yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.2. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad Virtuali mokykla gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, tretiesiems asmenims be Naudotojo sutikimo. Tokio perleidimo atveju Virtuali mokykla informuos Naudotojus, pateikdama informaciją apie perleidimą Svetainėje.

10.3. Virtuali mokykla turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu Naudotojas po Taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu Naudotojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

10.4. Virtuali mokykla ir Naudotojas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Svetainėse Naudotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis.

10.5. Jei kuri nors Taisyklių nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti.

10.6. Visi ginčai, susiję su šiomis Taisyklėmis, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

English version

 

GENERAL TERMS OF USE OF MEMBY

Overview

The website www.memby.org (hereinafter referred to as the Website or Memby) is administered by UAB Membas, a company providing synchronous and asynchronous teaching services, legal entity code 304822697, registered at Sodžiaus g. 34, Macenių k., LT-90100 Plungės r. (hereinafter referred to as the Virtual School or the Company).

Data about the Company are collected and stored in the Register of Legal Entities, the register manager is the state enterprise Centre of Registers. Company’s VAT number is LT100007725718.

By using the Website, you agree to the Terms of Use of the Website, which can be found below. If you do not agree with these terms, unfortunately, you cannot use the Website and the services it provides.

If you have any questions regarding the terms of use of the website, privacy policy or cookies policy, you can contact us by e-mail info@memby.org or by phone +370 620 26987. You can also contact the Company through the interactive chat window, a link to which we provide on the Website.

Terms of Use of the Website

1. General provisions

1.1. These terms are a written document that is considered to be an agreement between the Virtual School and you (hereinafter referred to as the User) for the use of the Website, as well as rules that all Users who visit and/or use the Website and/or any of its services, including Users who have not completed their registration, must comply with (hereinafter collectively referred to as the Terms).

1.2. For the purposes of these Terms:

1.2.1. “Use of the Website” means all and any actions performed by the User when accessing the Website via telecommunications networks, including, but not limited to, web browsers (Internet Explorer, Firefox, Opera, etc.).;

1.2.2. “Services” means the performance of all and any actions that the User may perform on the Website, including browsing (viewing, reading, etc.) the Website, participating in a discussion on a forum, asking questions through a special module installed on the Website, registering, commenting and performing all other actions on the Website.

1.3. Unless otherwise specified, the use of the Website and Services is paid for. If the provided Service is free of charge, the Users shall be informed about it separately on the Website.

1.4. The User unconditionally and irrevocably undertakes to comply with all the requirements set out in these Terms by using the Website and/or Services in any way and form. If the User does not agree to unconditionally and irrevocably assume and comply with all obligations set out in these Terms, he loses the right to use the Website and/or the Services.

1.6. Issues that are not discussed in these Terms are regulated on the basis of other terms, agreements or other documents (hereinafter – the Documents) presented on the Website. 1.4. The User unconditionally and irrevocably undertakes to comply with all the requirements set out in these Terms by using the Website and/or Services in any way and form. If the User does not agree to unconditionally and irrevocably assume and comply with all obligations set out in these Terms, he loses the right to use the Website and/or the Services.

2. Registration of users and protection of personal data

2.1 Except as provided for in Clause 2.2, use of or full access to the Website and the Services is only possible after completion of the registration on the Website. The registration procedure is carried out by clicking on the Login button on the Website, then clicking the Register button and entering the e-mail address and login password. The e-mail address is confirmed when the User clicks on the active link in the received automatic e-mail. After confirming the e-mail address, registration on the Website is continued by filling in all mandatory fields of the registration form (first name, last name, phone number, status in the system and school (gymnasium)) and optional fields at the User’s choice, thus providing the Virtual School with data about himself/herself (hereinafter ‘Data’).

2.2. The Website may be used without the completed registration referred to in Clause 2.1. and by logging into the Website with a Facebook account. When accessing the Website for the first time using the methods specified in this Clause, a User Profile is created, as in the case of Clause 2.1., and the use of a Facebook account is not necessary for logging in later (a normal login is possible using the phone number or email address provided in Facebook, respectively).

2.3. Considering that access via Facebook account depends not only on the Company, but also on its partners, the Company does not undertake to ensure uninterrupted access to the Website when accessing via Facebook account.

2.4. By registering or logging in with the Facebook account and noting that the User has read and agreed to these Terms, the User confirms that:

2.4.1. The User has attentively and carefully read these Terms, understood them and out of his free will agrees with them and undertakes to use the Website in accordance with the procedure and conditions laid down in the Terms;

2.4.2. The Data provided are true, accurate and complete. When changing or filling in the Data about himself, the User must provide only the correct Data. The Company will perform its duties and exercise its rights under the presumption that the Data provided by the User is complete and correct. Any losses resulting from the provision of erroneous Data shall be borne by the User;

2.4.3. In the event of a change in the data provided during registration or other relevant information, the User will immediately change the data on his profile;

2.4.4. Is a legally capable natural person (or has obtained the consent of a parent or guardian) and is not under the influence of alcohol, narcotic or psychotropic substances at the time of registration;

2.4.5. Agrees that after the registering on the Website, the Data of the profile automatically created on the basis of the Data provided by the system shall be made available to other Users (except for the Data, the availability of which may be restricted by the User himself or which, in accordance with the legislation of the Republic of Lithuania, may not be made public without the consent of the person himself) and that the Virtual School may not be held responsible for the use of such Data;

2.4.6. Agrees that the Company would process any personal data and/or other information provided by the User and would use it for the purposes of the implementation of these Terms, provision of the Services, direct marketing (if the User has given a separate consent), statistical and other purposes. The main principles and procedures for the collection, processing and storage of personal data are set out in the Company’s privacy policy below. The Company’s privacy policy is an integral part of these Terms.

2.5. By confirming the registration or logging in via Facebook account, the User confirms that he/she is at least 14 years old. If the User is under the age of 14, at the time of registration or login via the Facebook platform, he/she acknowledges that his/her parents (adoptive parents) or legal guardians have familiarized themselves with these terms and approve the registration. The User also confirms that the Website has not previously suspended the User’s membership or the User’s account has not been removed, and the User’s registration and use of the services are in full compliance with these Terms.

2.6. A User under 14 years of age may not independently create or register his/her profile on the Website without the permission of his/her parents (adoptive parents) or legal guardians, which they have given only with full and complete knowledge of these Terms. Users aged 14 to 18 at the time of registration confirm that at least one parent (adoptive parent) or legal guardian has reviewed and agrees with these Terms. If a User under 14 years of age started the registration without the consent of the parents (adoptive parents) or legal guardians, the registration process may be suspended until the parents (adoptive parents) or legal guardians approve their registration. Persons under the age of 14 are allowed to use the services if the Virtual School reasonably believes that the registration of a person under the age of 14 has been approved by his or her parents (adoptive parents) or legal guardians.

2.7. It is categorically forbidden for the User to use the identity of other persons, providing a fake first name, last name and/or other Data. The Virtual School shall have the right to prohibit the User from using the Website and/or the Services without prior and immediate notice. In the event of reasonable suspicions that such actions have caused or may have caused damage to the Virtual School and/or third parties and/or the public interest, the Company shall have the right to transfer all available Data about such User to the competent public authorities.

2.8. The User unconditionally undertakes to ensure the confidentiality of the Data and not to disclose it to third parties and to ensure that no third parties can use the Data for the purpose of using the Website and/or Services and/or for other purposes. The User shall be liable for any actions of third parties, if they are caused by the use of the User’s Data, and all obligations and responsibilities arising from or related to such actions of third parties caused by the use of the User’s Data shall be fully borne by the User.

2.9. The User unconditionally agrees and unequivocally confirms that he/she, and not the Virtual School, is solely responsible for the protection and confidentiality of the Data necessary for the User to access the Website or otherwise use the Services.

2.10. The provisions governing the protection of personal data are set out in the Privacy Policy below. By using the Website and/or Services, the User unconditionally and unequivocally agrees to the provisions of the Privacy Policy.

3. Rights and Obligations of the Virtual School and its Users

​3.1. The User understands and agrees that if he/she wishes to receive the paid Service, he/she must first pay the Virtual School for the paid Services in accordance with the procedure indicated on the Website. The Virtual School shall have the right to unilaterally change the amount of the cost for any paid Services and the payment procedure at any time.

3.2. The Virtual School reserves the right to change the Services or their individual terms and conditions, all and any of their content, functions, as well as any information, including that provided by the User, at any time without notice to the User. The User understands and agrees that the Virtual School will never be held liable for any negative consequences caused to the User by such and other similar actions and declines to make any claims against the Virtual School for the performance of such actions.

3.3. If the User remains dissatisfied with the paid Services provided in the Virtual School, he/she may, within 2 (two) weeks from the moment of ordering and payment for the Service, apply to the Virtual School with a reasoned request for a refund of the money paid for the Service, indicating specific faults in the quality of the Service provided, which left the User dissatisfied and if in his/her opinion the Service was of poor quality. The Virtual School must respond to the User no later than within 2 (two) weeks from the date of receipt of the reasoned request. If the request is not approved, the Virtual School shall, in response to the request, state the reasons and grounds for the decision.

3.4. The Company, in order to protect the rights and legitimate interests of persons and/or to comply with the requirements of legal acts and/or the User’s failure to comply with the provisions of these Terms, shall have the right to cancel the User’s account and destroy all the Data received by the User during the registration without prior notice or the User’s consent.

3.5. If the Virtual School finds that the User violates the obligations and/or prohibitions set out in paragraphs 3.9, 3.12 or 3.13 of these Terms, it shall have the right to cancel the User’s account without prior notice or the User’s consent and not to refund the price paid by the User for the Service.

3.6. The Virtual School shall have the right to restrict or suspend the User’s access to the Website and/or Services at any time without stating the reasons and without prior notice for an indefinite period of time.

3.7. The Virtual School has the right to terminate the Website completely at any time without prior notice.

3.8. The User has the right to refuse to use the Website and/or Services at any time by deleting his/her Data in the manner specified in the Website. This does not release the User from the obligations assumed by the Membership. Membership shall be terminated in accordance with the procedure laid down in the Terms.

3.8.1. The User can delete personal information by contacting customer support via email: info@digiklase.lt

3.9. When using the Website and/or Services, the User must:

3.9.1. Strictly follow the procedure and requirements laid down in these Terms;

3.9.2. Not to violate the rights and legitimate interests of the Company and third parties;

3.9.3. Not to provide false and/or misleading data about oneself or other incorrect information;

3.9.4. Use only secure means and devices for electronic communications and data transmission;

3.9.5. Not to spread computer viruses and/or use other measures that could disrupt the operation of the Website, damage or destroy information and cause other damage to the Website or the Service provision process;

3.9.6. Observe and comply with established and accepted norms of conduct and morals, the rights and legitimate interests of third parties and the requirements of legal acts;

3.9.7. Immediately inform the Company if the User becomes aware that his/her login data is used or can be used by third parties.

3.10. The User acknowledges and agrees that he/she, and not the Virtual School, is responsible for all and any information, data, symbols, text, software, music, sounds, photographs, pictures, graphics, videos, conversations, messages, emails, documents or any other material sent or otherwise communicated by him/her through the Website and/or the Services (hereinafter ‘Content’).

3.11. The User is informed that the Virtual School is not obliged and is not required to provide the User with any special Content (educational materials, notes, summaries, etc.) that was used during the provision of the Service and/or was shared during the provision of the Services.

3.12. When using the Website and/or Services, the User is prohibited from:

3.12.1. Using the Website and the Services in a way that may jeopardise the proper functioning of the Website and/or the Services, their security, integrity or restrict the possibility of other persons to use the Website and/or the Services;

3.12.2. Storing, publishing, sending, distributing or in any other way transmitting any offensive, defamatory, obscene, pornographic, threatening, abusive, discriminatory or contrary to the legal requirements, as well as any other content that could violate the legal requirements, be considered to violate the norms established by the law, as well as moral norms, or promoting conduct contrary to the legal requirements or causing any legal liability to the Virtual School;

3.12.3. Sharing by any means links to any Content that may be considered profane, pornographic, offensive, threatening, abusive, discriminatory or in breach of the legal requirements;

3.12.4. When registering on the Website, choosing and/or using such username and/or part of the e-mail address that may be considered profane, pornographic, offensive, threatening, abusive, discriminatory or in breach of the legal requirements;

3.12.5. Impersonating any other person or entity, including but not limited to the Virtual School employees, or otherwise misleading about their relationship with any persons;

3.12.6. Using any automated means, including but not limited to, additional computer equipment and/or software to improve the results of games and/or competitions organised on the Website;

3.12.7. Independently organizing competitions or advertising products and/or services of any kind;

3.12.8. interfering with the normal course of communication of other Users using the Services, influencing other Users and their well-being in any other way, preventing them from exchanging Content.

3.13. In addition, the User undertakes not to use the Website and/or Services:

3.13.1. To perform any actions that could harm to any persons, their property or their legitimate interests;

3.13.2. To distribute information that is prohibited by law, offensive, deceptive, threatening, violating the rights of individuals or other Content of a similar nature;

3.13.3. To infringe upon the rights of persons to intellectual property, including property copyrights, patents, trade or industrial secrets or trademark rights;

3.13.4. To advertise any goods and/or services, as well as to send any unsolicited e-mails, messages, notifications or other Content.

3.14. The User understands and agrees that the Virtual School has no control over the Content of other Users or third parties that the User may receive, read or otherwise become aware of through the use of the Website and the Services, therefore the Virtual School does not ensure the accuracy, integrity and/or quality of such Content.

3.15. The User understands and agrees that by using the Website and Services, he/she is not and cannot be protected from offensive, obscene or other content that may adversely affect the User.

3.15.1. Will be true, accurate and not deceptive or otherwise misleading;

3.15.2. Will not violate the rights of the Virtual School or third parties, including, but not limited to intellectual property rights, trade secret rights, rights to the inviolability of a person’s private life, etc.;

3.15.3. Will not violate the legal requirements or other legal acts;

3.15.4. Will not create any legal obligations for the Virtual School.

3.16. The User is informed and understands that all the above requirements and prohibitions on the User’s actions and/or behavior apply not only in the Virtual School, but also on all other external channels and/or platforms, which are managed by or participate in (have an account, page on) the Virtual School and to which the User has access due to membership in the Virtual School or by using the information provided by the Virtual School. If it is established that the User does not comply with the requirements of these Terms on other external channels and/or platforms managed by or participating in (having an account, page on) the Virtual School and to which the User has access due to membership in the Virtual School or by using the information provided by the Virtual School, the Virtual School shall have the right to use the measures described in paragraphs 3.5.-3.7. at any time.

3.17. The User understands that he/she, and not the Virtual School, is responsible for all and any Content sent, viewed, stored or distributed by the User through the Website and/or Services.

3.18. Virtual School reserves the right, at its sole discretion, to delete and modify any User’s comments without notifying him/her.

3.19. The Virtual School and the User agree that if the User violates any of the provisions of these Terms, the Virtual School shall have the right to restrict the User’s ability to use the Website and/or all or any of the Services in any way at any time, in whole or in part, and to claim damages.

3.20. The Virtual School may provide Users with access to certain features and tools of the Website that allow the User to grant access to the Tutor to their account. This function is intended to enable the User to give any other user of the Website (hereinafter ‘Tutor’) the access to review his/her activities on the Memby, in order to enable Tutor to provide appropriate and targeted advice and training to the User, taking into account the User’s performance indicators, who has granted him/her access. For the purposes of these Terms and Conditions, ‘Tutor’ means any other Virtual School User who has been granted access to any other User’s account.

3.21. The Tutor, as well as the User, shall be subject to all the provisions specified in these Terms. Once access to the User account has been obtained, the functions and tools provided to the Tutor may only be used to provide appropriate training, coaching or other educational support to the registered User of the Virtual School with an account created and existing under these Terms. The Tutor is prohibited from creating and registering an account for another User. It should be explained to the Tutor and he/she understands that the registration and creation of an account of a person under the age of 14 requires the consent of his/her parents (adoptive parents) or legal guardians, therefore the Tutor cannot give his/her consent for the registration and creation of an account instead of parents (adoptive parents) or legal guardians for a person under the age of 14.

4. Protection of intellectual property

4.1. All rights to the Website and its works are protected by the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania. It is strictly forbidden to copy texts, photographs, logos, banners and all other design elements in order to use them for commercial or other purposes that violate the rights and legitimate interests of the Company or third parties.

4.2. All trademarks that appear on the Website are the property of the Virtual School or are used by the Virtual School on the basis of agreements or other legal transactions concluded with the rightful owners of the trademarks.

5. Links to other sites

5.1. This Website may contain links to other websites that will allow the User to leave this Website in order to obtain third party information, or third party information may be provided on this Website (hereinafter ‘Linked Sites’).

5.2. The Company cannot modify, update or control the content of the Linked Sites and therefore accepts no responsibility for the correctness of the content contained therein.

5.3. The User should note that the Linked Sites may be subject to different terms and conditions from the Site, privacy policy, cookie policy, handling of personal data and other rules.

6. Responsibilities of the Virtual School

6.1. The Virtual School does not undertake to ensure the uninterrupted operation of this Website and/or the provision of the Services, as their operation (provision) may also be affected by factors that are independent of the will of the Virtual School. The Virtual School undertakes to make every reasonable effort to ensure the smooth operation of the Website and the provision of the Services, but in all cases shall not be liable for the consequences resulting from the aforementioned malfunctions.

6.2. In cases where for reasons beyond the control of the User and the Virtual School or other circumstances the User is unable to use the paid Service in a synchronous manner (in real time), the Virtual School undertakes to provide the User with an equivalent paid Service in an asynchronous manner (video).

6.3. Unless otherwise provided for by the legal acts of the Republic of Lithuania and these Terms, the Virtual School is not and will not be responsible for the disruption of the Website and/or the provision of the Services and the resulting loss or damage suffered by the User or third parties.

6.4. Cases where the Virtual School temporarily, but not longer than for 24 (twenty four) hours, restricts access to the Site due to repairs, improvements and other similar cases and if the Virtual School will inform the User no later than 2 (two) calendar days in advance of such cases it will not be considered a malfunction of the Website.

6.5. The User understands and agrees that, unless otherwise provided for by the legal acts of the Republic of Lithuania and these Terms, the Services shall be provided without any confirmation or guarantee that the Website will function and the Services will be provided properly and in a timely manner, without disruption, in a qualitative manner, in full or that this will not result in any negative consequences for the User or third parties.

6.6. The Virtual School shall not be liable for any damages and/or losses that the User may suffer as a result of using the Website and/or Services and uploading, sending, transmitting or making publicly available any Content in any other way.

6.7. The User understands and agrees that the Virtual School will not be responsible for any Content accessed by the User or other third parties while the User is using the Website and/or the Services, including, but not limited to, any errors or inconsistencies in such Content, loss or damage caused by the publication, receipt, sending or other transmission of the relevant Content or such Content while using the Services.

6.8. The Virtual School does not guarantee that the Website will function properly and without interruption on the device used by the User, (computer, smartphone, etc.) and that its Content will be presented correctly.

6.9. The User understands and agrees that, unless otherwise provided for by the legal acts of the Republic of Lithuania and these Terms, the Virtual School can never and for no reason be held liable for all and any of its actions or omissions related to the User’s use of the Website and/or Services and compliance with these Terms. The User assumes full responsibility for any damages or losses that he/she or third parties may suffer in any way from the use of the Website and/or the Services.

6.10. The User undertakes to ensure that the Virtual School will never incur any legal liability, obligation to pay, compensate or otherwise indemnify for any losses, damages or other expenses resulting from the User’s use of the Website and/or Services.

​7. Use and billing of the Services

7.1. In order to use the paid Services, the User must choose one of the Service packages provided on the Website, thus purchasing the membership of Memby (hereinafter ‘Membership’).

7.2. Membership is available for an indefinite period, except in the cases specified in the Terms, and until it is terminated in accordance with the procedure specified in the Terms. Membership may be suspended in the cases specified in the Terms.

7.3. The User may choose an indefinite Membership with no minimum commitment period to use the Service Package purchased (hereinafter ‘Membership without a Plan’) or a Membership with a minimum commitment period to use the service package purchased (hereinafter ‘Membership with a Plan’).

7.4. After choosing the Membership with a Plan, the User undertakes to use the service package for a period not shorter than that specified in the respective Membership Plan. If the User chooses the Membership with a Plan, the discounts specified on the Website at the time of ordering the service package shall apply for the period during which the User undertakes to use the respective Membership plan for the shortest time (hereinafter ‘Discounts’).

7.5. Membership shall commence and the Services under it shall commence from the date of payment for the respective service plan to the account of the Virtual School.

7.6. One Membership Payment Period shall consist of 30 (thirty) days (the ‘Payment Period’). Payment Periods may not coincide with the calendar days of the month. The Website and the Terms assume that one month has 30 (thirty) calendar days, unless expressly stated otherwise.

7.7. The User can pay for the Membership using the following payment methods:

7.7.1. Credit or debit card.

7.7.2. Electronic bank payment.

7.8. Accepted cards and methods of payment through electronic banking are indicated on the Website. Only one of the payment methods listed on the Website may be eligible for different payment plans.

7.9. When paying with a payment card, periodic payments are made for one Payment Period. The first payment shall be made for the current Payment Period and the next payment shall be made for one future Payment Period. When paying by card, the User agrees that periodic payments will be made by debiting the User’s payment card in advance each month before the start of each new Payment period without the separate consent of the User. The Virtual School has the right to charge the User’s card until the beginning of the relevant Payment Period. As a rule, the payment card will be charged the day before the start of the new Payment Period. By choosing this payment method, the User assumes the responsibility to ensure to have at the time of submitting the payment request to the bank or payment institution the corresponding amount in the User’s account. If the payment cannot be charged to the User’s card, the User’s membership shall be suspended at the end of the Payment Period for which the User has paid. In order to renew the membership, the User must contact the Virtual School using the contacts indicated on the Website.

7.10. When paying through electronic banking, all Payment Periods shall be payed for which the User undertakes to use the relevant Membership with a Plan for the shortest time. After selecting this payment method and after the respective Payment Periods have ended, in order to continue using the Services, the User must purchase a new Service Plan, i. e. in this case the Membership does not become indefinite.

7.11. The purchased Services are available to the User only during the Payment Period for which a payment has been made.

7.12. Upon the expiration of the minimum period specified in the User’s Membership Plan, during which he/she has undertaken to use the relevant Membership Plan, the Membership shall become indefinite. If the Membership becomes indefinite or if the Membership is chosen without a Plan, the User shall pay for the Service Package constituting the Membership in accordance with the prices valid for the respective Payment Period indicated on the Website, without a Discount, i.e. the new prices of the Service Package indicated on the Website shall apply instead of the prices valid at the time of booking the Service Package.

7.13. The User has the right to terminate the Membership at any time by contacting the Virtual School using the contacts indicated on the Website. Membership shall terminate at the end of the Payment Period during which the User has unsubscribed from the Membership. For this Payment Period, the User may not be refunded and has the right to use the ordered Service Package until the end of the Payment Period.

7.14. Upon termination of the Membership with a Plan before the expiration of the shortest period during which the User has undertaken to use the respective Service Package, the User undertakes to return (pay) to the Virtual School all Discounts applied to the User under the respective Service Package, including for the current Payment Period. The above requirement shall not apply when the termination of the Membership takes effect after the expiration of the shortest period during which the User has undertaken to use the relevant Service Package. In the event that the User has paid in advance for all the Payment Periods for which he/she has undertaken to use the respective Service Package for the shortest time and all such Payment Periods have not yet expired, upon termination of the Membership by the User, the User shall be refunded for the Payment Periods not yet started, after deduction of the fee for the current Payment Period and Payment Periods prior to termination of the Membership, as well as the Discounts granted to the User, including for the Payment Period during which the User has terminated the Membership. If the minimum period during which the User has undertaken to use the Services has already expired or if the termination of the Membership becomes effective after the expiry of this period, the money for the Payment Periods prior to the termination of the Membership, including the Payment Period during which the Membership has been terminated, shall not be refunded.

7.15. The User has the right to suspend the Membership once during summer, from June 1 to August 31. This can be done during the period from June 1 to June 30 by contacting the Website using the contacts indicated on the Website, and during the period from July 1 to August 31 by activating the Membership Suspension on the Website. The User has the right to resume the Membership at any time during the said period, but the Membership may not be suspended a second time during the said period. In all cases, Membership is automatically renewed on September 1. The User shall not be held accountable for the period during which the Membership has been suspended. However, the money paid for the Payment Periods that were part of the Membership Suspension Period shall not be refunded to the User – it shall be credited to the Payment Periods after the renewal of the Membership and the Membership shall be renewed for the corresponding period.

7.16. Active classes may not take place during the holidays of students, but other Services included in the  Service Package are available to the User on the Website. These Services are not available during the Membership Suspension Period.

7.17. During the period from December 24 to January 1 (During the winter holiday period of the Website), the active classes on the Website do not take place, and during this period the respective Payment Period is extended.

7.18. The Virtual School shall have the right to unilaterally change the prices and payment procedure of the Services and Service Packages at any time. Such changes shall not apply to the current Payment Period, nor to any period of Membership with a Plan during which the User has undertaken to make the shortest use of the Service Package.

​8. Cookie Policy

8.1. The Company uses cookies on the Website in order to distinguish Users from other users of the Website. In this way, the Company can ensure a more pleasant experience for Users browsing the Website and improve the Website itself. More detailed information on the cookies used and the purposes for which they are used can be found in the Cookie Policy, which can be found below.

9. Sending of information messages

9.1. The Virtual School sends all information messages, requirements, requests and other information to the User during the registration process to the e-mail address specified by the User or by any other means (SMS messages) by which the User can be reached, taking into account the Services used by the User. All information sent to the User under these Terms shall be deemed to have been received by the User on the day following its sending.

9.2. The User agrees that the phone number provided during registration will be used for communication between the Virtual School and the User via SMS messages (for information about lessons, lesson reminders, etc.). Communication between the Virtual School and the User may be interrupted at any time, when the User replies to the received SMS message with a ‘STOP’. In this case, all relevant information will be provided to the User only at the e-mail address indicated during the registration.

9.3. The Virtual School shall not be liable for any and all disruptions of internet connection, e-mail service providers, networks or any other cause which results in the User not receiving information or confirmation e-mails from the Virtual School. The Parties agree that the storage of a copy of an e-mail or other message sent to the User on the server of the Virtual School (database or other device storing relevant information) is appropriate evidence of the sending of any information to the User.

9.4. The User sends all communications, requirements, requests and questions to the contact addresses indicated in the Contacts section of the Website or via an interactive chat window, a link to which is provided on the Website.

10. Final provisions

10.1. The law of the Republic of Lithuania shall apply to the enforcement and interpretation of the Terms.

10.2. The Virtual School and the User agree that the Virtual School may at any time transfer its rights and obligations arising from these Terms to third parties without the User’s consent. In the event of such a transfer, the Virtual School will inform the Users by providing information about the transfer on the Website.

10.3. The Virtual School shall have the right to unilaterally amend and/or supplement these Terms at any time. Amendments and/or additions to the Terms shall enter into force after their publication on the Website. If the User continues to use the Website and/or the Services after the publication of the amendments and/or additions to the Terms, the User shall be considered to have unequivocally accepted all the amendments and/or additions to the Terms. If the User does not agree with the amended and/or supplemented Terms, he loses the right to use the Website and/or Services.

10.4. The Virtual School and the User agree that these Terms shall prevail over all explanations and descriptions of the Services available to the User on the Sites, as well as that all disputes between the parties will be resolved in accordance with these Terms.

10.5. If any provision of the Terms becomes or is found to be invalid, the remaining provisions of the Terms shall remain in force.

10.6. All disputes related to these Terms shall be resolved by negotiation. In case of disagreement, the disputes shall be settled according to the laws of the Republic of Lithuania.